Huyện Châu Phú

UBND xã Bình Long

  • Ông: Nguyễn Văn A

    (Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 09xx.xxx.xxx

  • Phòng tư pháp TPLX

    Điện thoại: 02963.601.934

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Thông báo

Về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT trên địa bàn xã

12/11/2019

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

UBND xã Bình Long - huyện Châu Phú

Copyright © 2018 chauphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/binhlong.All Rights Reserved