Khối Đảng

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

03:08 10/01/2019

    

Ngày 10/01/2019, Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng chí Điểu K'ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Responsive image
 

Tại điểm cầu huyện Châu Phú, ông Võ Văn Kha – Phó Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy, ông Lê Cao Trí - Phó Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Bé Tám – Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú cùng thường trực HĐND, các ban đảng Huyện ủy, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, các đơn vị: Công an, Ban chỉ huy quân sự, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Đài truyền thanh huyện; Đảng ủy các xã, thị trấn đã tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí  Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Ban Dân vận Trung ương báo cáo tóm tắt kết quả công tác dân vận năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Tiếp đó, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trình bày dự thảo Kế hoạch phối hợp giữa Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Tham gia giải quyết có hiệu quả hơn những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quan tâm lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, triển khai “Năm dân vận chính quyền”, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận được quan tâm. Những kết quả quan trọng trên đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đòan kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Việc triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 được cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, với nhiều giải pháp đồng bộ tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên. Kết quả nổi bật “Năm dân vận chính quyền” 2018, đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước năm 2018, quốc phòng, an ninh được tăng cường, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, đời sống của nhân dân được nâng lên.

Những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2018 là nền tảng vững chắc để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Trên cơ sở đó, công tác dân vận của Đảng năm 2019 phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Nghiên cứu, tham mưu, nâng cao chất lượng các Đề án Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; Triển khai có hiệu quả Kế hoạch phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận ban hành trong nhiệm kỳ XII.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là những chính sách mới được ban hành; phát huy vai trò nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, trên cơ sở đó tập hợp, thu hút, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tham mưu chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư; tham mưu tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào tôn giáo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc; quan tâm đời sống của nhóm các dân tộc thiểu số rất ít người, đồng bào các dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ nghèo cao; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải pháp có hiệu quả nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Chú trọng công tác vận động, tuyên truyền và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cốt cán trong các tôn giáo. Nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân để chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ về chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đổi mới hoạt động của Hội đồng công tác quần chúng Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW (2009) của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và các Ban chỉ đạo về công tác dân tộc, tôn giáo nhằm tiếp tục quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác vận động quần chúng, Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7, Chỉ thị 05- CT/TW trong hệ thống dân vận các cấp; tham mưu tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế cơ quan dân vận các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các tổ chức, cơ quan liên quan tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận.

Cũng tại hội nghị, Đồng chí Trương Hòa Bình và Đồng chí Trương Thị Mai đã tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019; nghe đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo; nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW Kết luận và bế mạc hội nghị.

Mỹ Ngân (Đài TT huyện Châu Phú)

các tin khác