Khối Đảng

Châu Phú: bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2020

04:15 19/01/2021

    

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú vừa tổ chức bế khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2020. Đến dự có đồng chí Phạm Hồng Phước - Ủy viên BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Responsive image

Tham gia lớp học có 41 học viên là cán bộ, công viên chức đang công tác tại các xã, thị trấn, một số cơ quan trên địa bàn huyện. Qua hơn 1 tháng học tập, các học viên đã được học tập, nghiên cứu các nội dung gồm: Chủ Nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Chủ nghĩa Tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Kinh tế hàng hóa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa- xã hội; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1945 – 1975), Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975 – 2011),...Hoàn thành phần lý thuyết, các học viên sẽ được Trung tâm tổ chức cho đi tham quan thực tế Khu di tích lịch sử căn cứ Tỉnh ủy An Giang Ô Tà Sóc – Núi Dài, Tri Tôn; Khu di tích lịch sử Quốc gia Nhà mồ Ba Chúc – Tri Tôn, An Giang.

Kết quả sau khóa học có 3 học viên đạt loại giỏi, 34 học viên đạt loại khá, 04 học viên đạt loại trung bình. Các học viên được Trung tâm bồi dưỡng chính trị  huyện cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Responsive image
 
Responsive image

         Dịp này có 3 học viên được Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tặng giấy khen đạt thành tích giỏi trong học tập. 

Lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống. Chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước./.

Mỹ Ngân – Tú Trang

các tin khác