Công An

Đảng ủy Công an huyện thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với mô hình “Tổ chức sinh hoạt chính trị vào thứ Sáu hàng tuần”

11:07 03/06/2019

    

Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an huyện đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả được Đảng ủy Công an tỉnh, Huyện ủy đánh giá cao, đặc biệt là mô hình “Tổ chức sinh hoạt chính trị vào thứ Sáu hàng tuần” cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Buổi sinh hoạt do đồng chí Bí thư (hoặc Phó bí thư) Đảng ủy chủ trì, cụ thể:

    Chiều thứ Sáu hàng tuần, Đảng ủy tổ chức sinh hoạt chính trị để quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin tình hình thế giới, khu vực, trong nước và địa phương; tình tình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thông báo gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND huyện khen thưởng trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, các đợt thực hiện phong trào thi đua “vì An ninh Tổ quốc” và việc học tập, thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…. 

Responsive image

Đ/c Lê Văn Thạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2018

   Từ đó, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, ra sức tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn cảnh giác với âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
    Sau khi triển khai quán triệt các văn bản, buổi sinh hoạt còn dành nhiều thời gian để cán bộ, đảng viên trực tiếp đối thoại với lãnh đạo đơn vị để kịp thời phản ánh những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, trong quá trình thực thi nhiệm vụ; việc chấp hành quy trình công tác, Điều lệnh Công an nhân dân và thực hiện nội quy, quy chế làm việc của đơn vị…. Từ đó, kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để an tâm công tác và chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về quy trình công tác, Điều lệnh Công an nhân dân và nội quy, quy chế làm việc của đơn vị.

Responsive image

Cán bộ, chiến sĩ tham gia sinh hoạt Chính trị

     Tiếp tục thực hiện Di chúc của Người về tăng cường, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Đảng ủy Công an huyện luôn chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng mô hình “Tổ chức sinh hoạt chính trị vào thứ Sáu hàng tuần”.
     Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2019) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020) do Bộ Công an phát động, toàn thể cán bộ, đảng viên Công an huyện hứa sẽ luôn “tự soi”, “tự sửa” lại mình, phấn đấu xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương Châu Phú ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững.

Hà Văn – Công an huyện Châu Phú

các tin khác