Khối Đảng

An Giang: Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng

08:26 11/09/2019

    

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng luôn được tỉnh An Giang đặt lên vị trí quan trọng, tập trung đúng mức và đã đạt nhiều kết quả cụ thể trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền.

 

     Ngày 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Responsive image
Ảnh sưu tầm

     Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng luôn được tỉnh An Giang đặt lên vị trí quan trọng, tập trung đúng mức và đã đạt nhiều kết quả cụ thể trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phản biện xã hội. Tỉnh đã xây dựng, tổ chức, sắp xếp, kiện toàn bộ máy, cán bộ hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với nhiều cách làm hay, vừa quyết liệt, vừa thận trọng và phù hợp điều kiện địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát được Tỉnh ủy tăng cường, góp phần bảo vệ chính trị nội bộ, hạn chế vi phạm lớn trong Đảng, được Trung ương đánh giá cao.

     Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh An Giang đã triển khai nghiêm túc; qua đó góp phần củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Từ đó, nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tiếp thu và nghiêm túc sửa chữa, khắc phục, có chuyển biến rõ rệt. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tình trạng thiếu dân chủ, mất đoàn kết nội bộ được cảnh báo, ngăn ngừa. Một số vụ việc phức tạp, kéo dài được tập trung chỉ đạo xử lý, tạo sự đồng tình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

     Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng luôn được tỉnh quan tâm. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, hướng về cơ sở. Công tác vận động quần chúng có nhiều tiến bộ, kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết những kiến nghị của nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

     Tiếp tục  xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Responsive image
Ảnh sưu tầm

     Để đạt được mục tiêu đề ra, Tỉnh ủy An Giang xác định tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tỉnh ủy An Giang tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng...

     Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị  cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng cần tập trung đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng; chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; quyết tâm xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Thanh Cao (sưu tầm) - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác