Ứng dụng công nghệ cao

Đánh giá chứng nhận sản phẩm OCOP cấp huyện

05:14 10/03/2020

    

Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) huyện Châu Phú năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

Responsive image
 

     Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT Châu Phú tiến hành họp Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020. Hội đồng tiến hành đánh giá 02 sản phẩm: xoài sấy dẻo và vỏ bưởi sấy dẻo của Cơ sở Như Bình, xã Bình Thủy.

     Kết quả qua buổi đánh giá của Hội đồng cấp huyện đối với 02 sản phẩm đều đạt 3 sao. Phòng Nông nghiệp và PTNT đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi về tỉnh để đánh giá phân hạng cấp Tỉnh.

     Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được Thủ tướng chính phủ phê duyệt từ tháng 5/2018. Mục tiêu của chương trình nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý.

     Trong thời gian tới, Phòng sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ đánh giá phân hạng đối với 02 sản phẩm: nhãn xuồng Khánh Hòa và rượu Đinh lăng Ngọc Hân để đưa vào chuỗi sản phẩm OCOP cấp huyện.

Thu Nhi

các tin khác