Nông thôn mới

Bình Long - chấm điểm bình xét công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

03:04 11/06/2020

    

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Bình Long tổ chức chấm điểm bình xét công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2020.

 

     Bà Phạm Thị Mỹ Trinh – Phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã -  phó trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã chủ trì cuộc họp.

Responsive image
 

     Sau khi thông qua 05 tiêu chuẩn công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới gồm: giúp nhau phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Kết quả, xã đạt 95/100 điểm, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Qua đó, Ban chỉ đạo cũng đã phân công cụ thể từng thành viên phụ trách các tiêu chí để sớm hoàn thành hồ sơ minh chứng đúng theo kế hoạch.

     Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc cũng như phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Thanh Trúc

các tin khác