Chính sách pháp luật

Mỹ Phú: Truyền thông bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình năm 2019

11:59 27/11/2019

    

Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Châu Phú phối hợp cùng Ủy ban nhân xã Mỹ Phú tổ chức buổi truyền thông công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

 

Responsive image
 

     Buổi truyền thông, người dân được nghe thông tin về Luật bình đẳng giới được quốc hội khóa XI, kỳ hợp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006; Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bình đẳng giới; Nghị định 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ, quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Cung cấp các nội dung xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong gia đình theo Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 20/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bình đẳng giới; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Những kiến thức giới, định kiến giới, bình đẳng giới, bất bình đẳng giới;…

     Qua đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân hiểu biết và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, đặc biệt là bạo lực trên cơ sở giới, nguyên nhân và tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tạo được sự chuyển biến về nhận thức người dân tại cộng đồng./.

Tú Trang - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác