Văn hóa

Xuất bản sách về thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945

11:47 23/08/2020

    

Cuốn sách “Cách mạng Tháng Tám 1945 - thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX” nhấn mạnh đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương, huy động được tối đa sức mạnh dân tộc chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi...

 

     Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 /19-8-2020), Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách “Cách mạng Tháng Tám 1945 - thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX” của tác giả GS.TS, NGND Trịnh Nhu (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và PGS.TS Trần Trọng Thơ (Phó viện trưởng Viện Lịch sử Đảng).

     Theo Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, đã có nhiều công trình nghiên cứu của nhiều tác giả trong nước và nước ngoài về Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tuy nhiên, với tầm vóc, ý nghĩa to lớn, ảnh hưởng lan tỏa sâu rộng và giá trị lâu bền, Cách mạng Tháng Tám vẫn còn chứa đựng nhiều sự kiện cần được tái hiện, nhiều vấn đề lịch sử cần được luận giải thấu đáo, nhiều kinh nghiệm lịch sử cần được đúc kết và vận dụng cho hiện tại và tương lai. Từ nhận thức trên, nhóm biên soạn đã làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám. 

Responsive image

 

Bìa cuốn sách “Cách mạng Tháng Tám 1945 - thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong Thế kỷ XX”. (Ảnh: NXB Tổng hợp TP HCM) 

     Cuốn sách dày gần 450 trang, gồm 6 chương, phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng tháng Tám khởi đầu bằng thời điểm cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra (tháng 9/1939), Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên, huy động tối đa sức mạnh dân tộc chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đến ngày 2/9/1945.

     Với những tư liệu sống động, "Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX" đã phục dựng lại bức tranh 75 năm trước để giúp ta ghi nhớ, tự hào về sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc./.

Thanh Cao (sưu tầm)

các tin khác