Nông thôn

Ngành Nông nghiệp thăm đồng kiểm tra tình hình xuống giống và theo dõi tình hình dịch hại vụ hè thu 2020

01:54 11/05/2020

    

Thực hiện thông báo của Ban chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch hại trên cây trồng cấp huyện về việc thăm đồng kiểm tra tình hình xuống giống và theo dõi tình hình dịch hại trên cây trồng vụ hè thu 2020.

 

Responsive image
 

     Phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Phú tổ chức đoàn Cán bộ kỹ thuật thăm đồng kiểm tra tình hình xuống giống lúa và theo dõi tình hình dịch hại trên lúa vụ hè thu 2020.

     Tính đến ngày 5/5/2020, xuống giống lúa hè thu được 30.093 ha, đạt 90,62 % so với kế hoạch. Trong đó: giai đoạn mạ 17.513 ha, đẻ nhánh 11.296 ha, làm đòng 1.284 ha.

     Hiện nay, trên đồng đang xuất hiện một số dịch hại với mức độ từ nhẹ đến trung bình cụ thể như: Chuột, bù lạch, Rầy nâu, muỗi hành, bệnh đạo ôn lá vàng lùn muộn... Mặt khác, do tình hình thu hoạch vụ đông xuân kéo dài do xuống giống không tập trung, vì vậy, vụ hè thu 2020 có khả năng xuống giống trễ so với khung thời vụ khuyến cáo từ ngày 20/3 đến ngày 20/5/2020 (nhằm ngày 27 tháng 2 đến ngày 28 tháng 4 âm lịch). 

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác