Ứng dụng công nghệ cao

Đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm

11:51 31/12/2019

    

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị; là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân thực hiện.

 

Responsive image
 

     Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được Thủ tướng chính phủ phê duyệt từ tháng 5/2018. Mục tiêu của chương trình nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý.

     Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện, hỗ trợ các khâu đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hoá, dịch vụ.

     Chương trình OCOP "mỗi xã một sản phẩm" không giới hạn số sản phẩm OCOP của một xã. Sản phẩm OCOP là các sản phẩm, dịch vụ được phát triển dựa trên lợi thế so sánh của cộng đồng; có sử dụng nguyên liệu địa phương, do các thành viên (chủ sở hữu) hoặc cộng đồng địa phương cung ứng được phát triển từ công nghệ truyền thống; có chế biến từ nguyên liệu địa phương; phát triển bền vững ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Các sản phẩm, dịch vụ tham gia Chương trình OCOP đánh giá, xếp hạng từ cấp huyện, cấp tỉnh, Trung ương theo Bộ tiêu chí nhằm chuẩn hóa các sản phẩm OCOP. 

Responsive image
 

     Chương trình OCOP tập trung vào một số sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu thuộc các nhóm sản phẩm như: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm - nội thất - trang trí… đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. 

     Chương trình OCOP nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới. Thông qua việc phát triển sản xuất tại địa bàn khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và gìn giữ, phát triển xã hội khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh bền vững.

     Trong quá trình triển khai Chương trình OCOP các chủ thể thực hiện: các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh cần được định hướng và tổ chức thực hiện theo cách tuân thủ đầy đủ 3 nguyên tắc là: hành động địa phương hướng đến toàn cầu; tự lực, tự tin và sáng tạo; đào tạo nguồn nhân lực.

     Sản phẩm OCOP là các sản phẩm có nguồn gốc từ địa phương (công nghệ có nguồn gốc và nguyên liệu ở địa phương); có tính độc đáo (mức độ phổ biến ở một địa phương); có gia tăng giá trị và không ảnh hưởng xấu đến môi trường (phát triển bền vững); sản phẩm dịch vụ tại địa phương, dựa trên thế mạnh về văn hóa, danh thắng, môi trường địa phương.

     Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP sẽ được đánh giá, xếp hạng tại cấp huyện và cấp tỉnh trước khi đề nghị đánh giá sản phẩm OCOP cấp quốc gia, trong đó các sản phẩm đạt từ 3-5 sao ở cấp huyện sẽ được đánh giá ở cấp tỉnh, các sản phẩm đạt 4-5 sao cấp tỉnh sẽ được đánh giá ở cấp quốc gia. 

     Các sản phẩm đạt 3 sao trở lên sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại (như đưa vào hệ thống trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, gian hàng OCOP tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khu dân cư; quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tổ chức hội chợ sản phẩm OCOP; kết nối thị trường;...)nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại thị trường địa phương, tỉnh, quốc gia và quốc tế, qua đó đẩy mạnh sản xuất, từ đó đạt mục đích cao nhất của OCOP là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cộng đồng.

Thu Nhi - Phòng NNPT Nông thôn huyện Châu Phú

các tin khác