Văn hóa

Báo chí cách mạng với nhiệm vụ then chốt xây dựng, chỉnh đốn Đảng

01:12 21/06/2020

    

Báo chí cách mạng có trọng trách góp phần xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; góp phần xây dựng Đảng ta giữ vững vai trò đội tiên phong, Bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc.

 

     Ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên, cơ quan của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên – Tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam – do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập và chỉ đạo đã ra số báo đầu tiên. Đây là mốc son trong lịch sử báo chí Việt Nam vì đã mở ra một dòng báo chí hoàn toàn khác trước: Báo chí cách mạng Việt Nam.

     Trong năm năm tồn tại với hơn 200 số báo được xuất bản, Báo thanh niên đã góp phần rất quan trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào nước ta; cổ vũ phong trào yêu nước và phong trào công nhân, kêu gọi nhân dân đoàn kết đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và hạnh phúc cho đồng bào. Báo Thanh niên đã góp phần rất quan trọng trong việc chuẩn bị về mặt lý luận, chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam – một Đảng cách mạng chân chính có khả năng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

     Từ khi Đảng ta ra đời, thực hiện sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam thì báo chí cách mạng Việt Nam là vũ khí sắc bén, là một binh chủng hùng mạnh của công tác tư tưởng, là “Người tuyên truyền, người cổ động chung, người tổ chức chung”(1), Báo chí cách mạng có trọng trách góp phần xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần xây dựng Đảng ta giữ vững vai trò đội tiên phong, Bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc!

Responsive image

 

Trong công cuộc đổi mới, báo chí cách mạng Việt Nam đã phát triển không ngừng.
Ảnh minh họa. Nguồn: baotintuc.vn 

     Nhìn lại 95 năm qua chúng ta rất đỗi tự hào nói rằng: Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam gắn bó chặt chẽ với sự ra đời và trưởng thành của Đảng ta, với sự phát triển không ngừng của cách mạng Việt Nam. Đúng như Nghị quyết Trung ương 4, Khoá XII khẳng định: “Nhìn một cách tổng thể trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng,... Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và ngày càng lớn mạnh. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Đảng ta xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ và vị thế như ngày nay”.

     Hiện nay, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh đang ra sức phấn đấu đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp Đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

     Để lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng to lớn, toàn diện, sâu sắc này -“một cuộc chiến đấu khổng lồ” như Bác Hồ đã dặn trước lúc đi xa, chúng ta thực hiện sự nghiệp cách mạng vĩ đại này trong bối cảnh, tình hình có cả thuận lợi, thời cơ cũng như những khó khăn, thách thức không thể xem thường. Đáng chú ý có những diễn biến phức tạp khó lường, nảy sinh nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc rất phức tạp phải giải quyết. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. “Do đó, Đảng ta ra sức đẩy mạnh nhiệm vụ then chốt – xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch và vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới”(2)

     Từ tháng 10 năm 2016 đến nay, Đảng ta đã tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết 4 khoá XI, Khoá XII đạt được kết quả kinh nghiệm bước đầu rất quan trọng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn rất nhiều việc phải làm trong cả lĩnh vực “xây” và “chống”, và nhất là cần tiếp tục, kiên quyết, kiên trì cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân.

     Trước yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng và phát triển nền văn hoá con người phát triển toàn diện hướng tới chân - thiện - mỹ, thấm đậm tinh thần dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; và trước yêu cầu vừa cơ bản và cấp bách phải ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân; hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung thực hiện mục tiêu: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

     Là vũ khí sắc bén, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, các nhà báo Việt Nam tiếp tục rèn luyện để có bút sắc, lòng trong, tâm sáng, trên cơ sở thấu triệt Nghị quyết TW4 Khoá XI và TW4 Khoá XII, đi sâu vào thực tiễn của công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng để sáng tạo nên nhiều tác phẩm báo chí phong phú, sinh động, có tính giáo dục, tính chiến đấu, tính thuyết phục cao.

     Cần quán triệt và cụ thể hoá quan điểm: Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

     Với tư tưởng chỉ đạo “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, hệ thống báo chí - nhất là các cơ quan báo chí của các cấp uỷ đảng, của Quốc hội, Chính phủ, của các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp phải quán triệt sâu sắc quan điểm này để xây dựng kế hoạch tin, bài dài hạn, trung hạn, ngắn hạn cho nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài này. Lãnh đạo các cơ quan báo chí, các phóng viên chuyên trách về chính trị, tư tưởng, về xây dựng Đảng cần nghiền ngẫm cả 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết TW4 Khoá XII, bởi 4 nhóm giải pháp này đã xác định, đã nêu bật các nội dung các biện pháp “xây” và “chống”. Sau đó, cần bám sát các cơ quan, các tổ chức giúp Trung ương chỉ đạo triển khai, cụ thể hoá, thể chế hoá, hình thành các chương trình hành động thực hiện 4 nhóm giải pháp; trên cơ sở đó, xác định kế hoạch tin, bài cụ thể cho nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức:

     Xây dựng Đảng về chính trị, báo chí thông qua chức năng thông tin, ngôn luận cần góp phần tuyên truyền, cổ động cho nhiệm vụ tiếp tục đổi mới tư duy, nhất là tư duy lý luận, tư duy khoa học. Bởi vì chúng ta đang đứng trước tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, rất phức tạp, nhiều sự kiện diễn ra rất nhanh chóng, phức tạp, đầy mâu thuẫn, có những biến động khó lường; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn phức tạp hơn, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp tư duy, đổi mới nội dung tư duy, đổi mới quan niệm, đổi mới trong mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước và của cả hệ thống chính trị. Chỉ có tiếp tục đổi mới tư duy chúng ta mới nhận thức đúng, nhận thức sâu sắc hiện thực, tiếp cận và đi tới chân lý, nắm chắc và vận dụng quy luật khách quan, trên cơ sở đó mới có các giải pháp khắc phục được khó khăn, làm chuyển biến được tình hình, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII; chuẩn bị cho việc hình thành đường lối Đại hội XIII, nhân sự các cấp uỷ và nhân sự Ban Chấp hành TW Khoá XIII.

Responsive image

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải A cho tác giả và nhóm tác giả đoạt giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng năm 2019 - Ảnh: Phạm Cường 

     Xây dựng Đảng mạnh về chính trị là nắm vững và kiên định bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo để định ra cương lĩnh, đường lối đúng đắn, hợp quy luật phát triển, hợp lòng dân. Do đó, báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ góp phần thúc đẩy tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, tư duy khoa học trong Đảng và trong nhân dân, mà còn cần phải phát huy các ưu thế của báo chí cả báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử để đẩy mạnh giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền bá hệ tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; tạo bước chuyển biến rõ rệt, góp phần nâng cao thế giới quan khoa học, nhân sinh quan Cộng sản; củng cố niềm tin vào mục tiêu lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và tiền đồ tươi sáng của đất nước.

     Với chức năng là diễn đàn của nhân dân, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ góp phần tổng hợp đóng góp ý kiến của nhân dân, tập trung trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân giúp Đảng hình thành đúng đắn đường lối, chính sách của mình. 

     Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, báo chí rất có ưu thế trong việc thực hiện nội dung này. Với chức năng là người tuyên truyền tập thể, người tổ chức hướng dẫn tập thể, báo chí góp phần rất quan trọng tạo nên sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và phong trào hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm vụ này, báo chí không chỉ góp phần truyền bá sâu rộng đường lối chính sách, mà thông qua chức năng thông tin, ngôn luận, báo chí vừa cung cấp thông tin hữu ích, vừa cắt nghĩa cơ sở lý luận thực tiễn của từng đường lối chính sách, chủ trương, pháp luật, vừa tổ chức các chuyên mục để giải đáp thắc mắc của bạn đọc và gần đây là hình thức đối thoại trực tuyến giữa các đồng chí lãnh đạo đối với bạn đọc…; qua đó, thực sự góp phần tạo nên sự nhất trí rất cao trong Đảng và sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội đối với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

     Với yêu cầu xây dựng Đảng về tổ chức, báo chí có thể làm tốt một số nội dung chủ yếu sau: 

     - Tuyên truyền, hướng dẫn, cổ động các hoạt động nâng cao chất lượng các hình thức sinh hoạt của Đảng như sinh hoạt lãnh đạo ra nghị quyết, sinh hoạt học tập các chuyên đề, thông tin thời sự chính sách; Sinh hoạt phê bình và tự phê bình để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng.

     - Tuyên truyền, hướng dẫn, cổ động việc thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ: Báo chí cần tập trung tuyên truyền phân tích sâu sắc vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, nguyên tắc về Đảng kiểu mới của Lênin, nguyên tắc quyết định sức mạnh của Đảng. 

     Xây dựng Đảng về đạo đức, báo chí cần tập trung phân tích: Trong điều kiện Đảng ta là Đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách trong hệ thống chính trị, nhất là trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, các cơ quan quản lý kinh tế, tài chính ngân hàng, thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân càng đòi hỏi tổ chức Đảng phải coi trọng giáo dục và hướng dẫn đảng viên rèn luyện phẩm chất đạo đức và tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên trong rèn luyện phẩm chất đạo đức. 

     Báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian vừa qua, báo chí đã thực hiện rất tốt những nội dung sau: Truyền bá hàng ngàn bài lý luận phân tích sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng ngàn câu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Bác Hồ lay động trái tim hàng triệu con người, thuyết phục hướng dẫn mọi người tự giác, tự nguyện làm theo. Trong mấy năm qua, báo chí đã phát hiện, tôn vinh hàng vạn tấm gương cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

     Thực hiện quan điểm “chống” là nhiệm vụ quan trọng cấp bách (Nghị quyết TW4 – Khoá XII), trong thời gian qua, báo chí đã tập trung thông tin, phân tích sâu sắc nhận định của Nghị quyết TW4 về tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước; tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Nhiều tổ chức Đảng và đảng viên còn hạn chế trong nhận thức lơ là mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, của các tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén, hiệu quả chưa cao. Tình trạng trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ. 

     Đồng thời, báo chí thời gian qua đã phân tích sâu sắc 27 biểu hiện nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; qua đó, giúp cho nhân dân chủ động tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giúp cán bộ,  đảng viên tự giác, dũng cảm tự phê bình và thẳng thắn chân thành, góp ý phê bình đồng chí mình trong sinh hoạt phê, tự phê của các tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị.

     - Trong hai năm qua, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi đầu trong việc tổ chức các bài, các chương trình phản bác kịp thời, có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, các luận điệu vu khống, xuyên tạc, kích động, vạch trần từng âm mưu thủ đoạn, âm mưu “Diễn biến hoà bình” “Cách mạng sắc màu”,  bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, của các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Đồng thời, các báo, đài tổ chức nhiều chương trình, chuyên mục nhằm tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân ngày càng được củng cố vững chắc hơn, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững ổn định chính trị.

     Trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống đang gia tăng và nghiêm trọng, báo chí đã tập trung tuyên truyền để nhận thức tính chất nguy hiểm của loại “giặc nội xâm” này, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, hướng dẫn hành động, cổ vũ việc thực hiện đồng bộ cả 4 nhóm giải pháp xây dựng ,chỉnh đốn Đảng: Nhóm giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng; Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; Nhóm giải pháp về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Nhóm giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội.Trong thời gian qua, báo chí có một số hoạt động nổi bật trong cuộc đấu tranh này:

     - Với chức năng là diễn đàn của nhân dân, báo chí đã đăng tải hàng ngàn thư phản ánh của nhân dân về các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chạy bằng cấp, chạy tuổi, chạy huân chương, chạy chức, chạy quyền; hoặc chủ yếu là chuyển hàng ngàn thư tố cáo của dân đến các cơ quan có trách nhiệm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để xử lý.

     - Báo chí bám sát hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, cho nên sau kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử, báo chí đã kịp thời công khai trước công luận. Việc công khai này tạo nên sức mạnh của dư luận xã hội trong giám sát quyền lực, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chạy tội của các nhóm lợi ích.

     - Rất nhiều báo lớn đã tổ chức những nhóm phóng viên có bản lĩnh, có phẩm chất và có năng lực vào nhóm phóng sự điều tra. Trong thời gian qua, một số báo đã cho đăng nhiều bài phóng sự điều tra về các vụ buôn lậu, buôn bán hàng giả, buôn bán ma tuý; hàng ngàn vụ tham ô tiêu cực rất nghiêm trọng.

     - Thời gian qua, nhiều báo đài dành nhiều thời gian công sức tổng kết các vụ án nghiêm trọng để phân tích nguyên nhân và đặc biệt là các bài học rút ra từ các vụ án này. Các bài báo này có tác dụng lớn trong giáo dục cảnh báo những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền và góp phần bồi dưỡng nâng cao năng lực và quyết tâm của các tổ chức, cơ quan đơn vị trong công cuộc phòng chống giặc “nội xâm”.

     Ngày nay, báo chí cách mạng Việt Nam với gần 850 cơ quan báo chí, trong đó có gần 200 cơ quan báo in (trên 80 báo in Trung ương và trên 100 báo in địa phương), trên 650 tập chí, 1 Hãng thông tấn quốc gia,  1 Đài phát thanh, truyền hình quốc gia, 1 Đài truyền hình quốc gia, 64 Đài phát thanh truyền hình địa phương, trên 20 báo điện tử, tạp chí điện tử độc lập, trên 80 tạp chí điện tử của các cơ quan báo in, hàng trăm trang thông tin điện tử, hàng nghìn website và với gần 20.000 nhà báo có bản lĩnh chính trị, có đạo đức và nghiệp vụ báo chí, báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là một nền báo chí kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo. Báo chí cách mạng Việt Nam là nền báo chí của nhân dân, vì lợi ích cao cả của nhân dân mà hoạt động và chịu sự giám sát của nhân dân.   

     Với niềm phấn khởi tự hào về truyền thống vẻ vang trong 95 năm qua, với việc nắm vững và thực hiện có hiệu quả chức năng người tuyên truyền tập thể, tổ chức hưỡng dẫn tập thể, cổ vũ hành động tập thể; là cơ quan thông tin, ngôn luận của các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị và là diễn đàn của nhân dân, với trí tuệ, tài năng, nghiệp vụ và đạo đức báo chí được thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng rèn luyện, báo chí cách mạng Việt Nam vững tin sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách tuyên truyền cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN vì mục tiêu Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.                                   

Thanh Cao (sưu tầm)

các tin khác