Học tập theo gương Bác

Nhớ lại bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

04:48 02/10/2018

    

Ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng báo “Sự thật”, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng. Bài báo ngắn gọn nhưng hết sức súc tích, có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn. Có thể nói, đây là cương lĩnh hoàn chỉnh về công tác Dân vận của Đảng. Bác viết: “Bao nhiêu quyền hạn đều của dân; Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân; Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân; Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra; Ðoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên; Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.
Responsive image
Bác Hồ với công tác Dân vận

Từ đó, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận và công tác vận động quần chúng là rất quan trọng trong suốt quá trình lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 02-9-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tiếp bài báo "Cần tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh" đăng trên báo Nhân dân. Người chỉ rõ, bệnh quan liêu, mệnh lệnh nguy hiểm, nhiều cán bộ còn mắc bệnh này. Cách chữa là phải theo đúng đường lối nhân dân và có 06 điều cơ bản: “Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân; Việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ; có khuyết điểm thì phải thật thà phê bình trước nhân dân và hoan nghênh nhân dân phê bình bình; Sẵn sàng học hỏi nhân dân; Tự mình làm gương mẫu cần, kiệm, liêm chính, để nhân dân noi theo”.

 Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào quần chúng phát triển hết sức mạnh mẽ, sâu rộng trong cả nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Rõ ràng công tác dân vận của Đảng ta ở cả hai miền Nam - Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước không những đã kế thừa, mà còn phát triển, đã động viên đến mức cao nhất lực lượng của toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà với chiến thắng lịch sử 30/4/1975.

Trong thời kỳ xây dựng kinh tế và đổi mới, hội nhập quốc tế, Đảng ta tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác dân vận cho phù hợp với tình hình trong nước và thế giới. Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã ban hành Nghị quyết 8B, ngày 27-3-1990 về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân”, gồm 04 nội dung: Một là, cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân; Hai là, động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân và kết hợp hài hoà các lợi ích, thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ công dân; Ba là, các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng; Bốn là, công tác quần chúng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng đã nêu rõ: “Mọi cán bộ, đảng viên đều phải làm công tác dân vận theo chức trách của mình. Mọi cấp bộ Đảng chăm lo công tác dân vận, đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các hội quần chúng”

Ngày 25-02-2010, Bộ Chính trị đã ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, đã xác định “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả công tác dân vận; thường xuyên quán triệt và thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Trãi qua thực tiễn lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc của các thời đại, giai đoạn lịch sử của dân tộc, đặc biệt là từ năm 1930 đến nay từ khi có Đảng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì thế công tác dân vận luôn luôn được coi trọng và phát triển để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Ở huyện Châu Phú, công tác dân vận luôn được chú trọng và phát triển đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp trong công tác ổn định chính trị xã hội, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Trong thời gian gần đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã ban hành: Kế hoạch số 35- KH/HU ngày 31/7/2017 về nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của các cơ quan Nhà nước cấp huyện và địa phương trên địa bàn huyện Châu Phú đến năm 2020 và nhưng năm tiếp theo; Kế hoạch số 51-KH/HU, ngày 31/01/2018 về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với nội dung: “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”;

Ban Dân Vận Huyện ủy phối hợp Uỷ ban Nhân dân huyện ban hành Quy chế số 30-QCPH/UBND-BDVHU, ngày 04/4/2018 về công tác Dân vận của chính quyền trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 33-KH/UBND-BDVHU, ngày 07/6/2018 về phối hợp thực hiện công tác Dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện năm 2018 “Năm dân vận chính quyền”.

Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2018), toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn huyện luôn ra sức lao động, học tập và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận đó là: “Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, chỉ thị mà đủ; Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ rằng: việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được; Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh của địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân thi hành; Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân; Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng”.

Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” Cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở nguyện sẽ cố gắng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội huyện nhà tiến nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo./.

(Đỗ Thanh Phong- Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú)

các tin khác