Hoạt động cơ sở

Thạnh Mỹ Tây tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8

02:41 11/01/2019

    

Ngày 11/01/2019, Đảng ủy xã Thạnh Mỹ Tây tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trực thuộc đảng bộ xã. Đồng chí Phạm Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã triển khai nghị quyết.
Responsive image

Đồng chí Phạm Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trực thuộc đảng bộ xã

 

Tại hội nghị, tất cả đảng viên đã được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản như: Nghị quyết 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37 về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 v.v… Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của đơn vị xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XII liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và chiến lược phát triển kinh tế biển. Từ đó tiếp tục rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm nêu guơng của cán bộ chủ chốt đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết địa phương đã đề ra./.

Nguyễn Kim (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác