Hoạt động cơ sở

Đảng ủy thị trấn Cái Dầu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

02:55 11/01/2019

    

Trong 2 ngày 10 và 11 tháng 01 năm 2019, Đảng bộ thị trấn Cáí Dầu tổ chức 3 lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho tất cả đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc và một số đại biểu quần chúng ưu tú.
Responsive image

Đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc và một số đại biểu quần chúng ưu tú thị trấn Cái Dầu tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khóa XII

 

         Tại các lớp học, các báo cáo viên đã tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá của nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;  Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quán triệt Kết luận số 37-KL/TW “Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.
      Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết  hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết nhằm cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Đảng ủy thị trấn Cái Dầu yêu cầu cán bộ đảng viên trực thuộc đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn ở địa phương và đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn tính chất, ý nghĩa và tầm quan trọng của từng Nghị quyết. Sau hội nghị, tất cả đảng viên đang công tác tại cơ quan đơn vị, trường học phải viết bài thu hoạch để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cốt lõi của Nghị quyết vận dụng bám sát thực tiễn cơ sở nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

Lan Thanh ( Đài Truyền thanh thị trấn Cái Dầu)

các tin khác