Khối Đảng

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Châu Phú qua nửa nhiệm kỳ và những giải pháp thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại

10:43 30/10/2018

    

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Huyện ủy quan tâm công tác bổ sung, kiện toàn bộ máy tổ chức cấp ủy. Đến nay, đã thực hiện quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2010 – 2020, 2020 – 2025 đúng quy định.
Responsive image
 

Công tác đánh giá, tuyển chọn, bố trí và điều động được thực hiện chặt chẽ, khách quan và toàn diện căn cứ trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ. Đồng thời, để cán bộ trong quy hoạch có kinh nghiệm thực tiễn, Ban Thường vụ Huyện ủy sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ tiếp cận các vị trí công tác khác nhau. Tính đầu nhiệm kỳ đến nay, đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 67 lượt cán bộ, trong đó điều động từ xã về huyện 21 đ/c, từ huyện về xã 22 đ/c, giữa ngành huyện 22 đ/c, giữa các xã 02 đ/c; bổ nhiệm chức trưởng ngành huyện 03 đồng chí, bổ nhiệm lại phó ngành huyện 02 đồng chí.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức như trên, Đảng bộ huyện thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương và của Tỉnh, đã mang lại một số kết quả bước đầu. Bộ máy tổ chức các cơ quan khối đảng tinh giản biên chế vượt chỉ tiêu lộ trình, năm 2017 khối đảng - đoàn thể còn 79 biên chế theo Đề án số 02-ĐA/HU nhưng đã giảm còn 76 biên chế; sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh cán bộ cấp xã – thị trấn theo Đề án số 03-ĐA/HU đã tinh giản được 80 người, kinh phí tiết kiệm được 1,6 tỷ đồng/năm ; bố trí kiêm nhiệm 08 chức danh trưởng, phó của cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và UBND huyện; hoàn thành sáp nhập Trung tâm Văn hóa với Trung tâm Thể dục Thể thao thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Y tế với Bệnh viện đa khoa thành Trung tâm Y tế, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên vào Trường Trung cấp Kinh tế.

 Tổng số cán bộ, công chức, viên chức tinh giản do thực hiện Đề án 03 và sáp nhập các cơ quan là 100 người, tiết kiệm được khoảng 02 tỷ đồng/năm.

Từ tháng 5/2018, Huyện được chọn thí điểm thực hiện mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời, tiếp tục hoàn chỉnh các đề án sáp nhập các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy - Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy - Phòng Nội vụ; Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Phòng Văn hóa - Thông tin; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Thanh tra huyện; Ban Dân vận Huyện ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xin chủ trương của Tỉnh để triển khai thực hiện thí điểm.

Thực hiện đồng bộ quy hoạch và đào tạo nên số lượng cán bộ được cử đi học các lớp chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đạt các chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 10-CTr/HU, ngày 07/4/2017 và Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 23/6/2016 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ huyện Châu Phú giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Tổng số cán bộ được cử đi học các lớp chính trị, chuyên môn 120 người . Trong đó, đào tạo cử nhân, cao cấp chính trị 13 người; đào tạo trung cấp chính trị 41 người. Cao học về chuyên môn đào tạo 15 người. Đào tạo lại đại học 51 người.

Trình độ cán bộ được quy hoạch ở cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 được nâng lên rõ rệt như: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trình độ: sau đại học 9,7% so với Nghị Quyết đề ra 20%, đại học đạt 100% so với Nghị Quyết đề ra là 80%), đại học chính quy đạt 44,4%  so với Nghị Quyết đề ra là 40%). Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và cán bộ chủ chốt ngành huyện trình độ: sau đại học 28,5% so với Nghị Quyết đề ra là 30%, đại học chính quy là 42,8% so với Nghị Quyết đề ra 50%). Trưởng, phó ngành huyện trình độ sau đại học 13% so với Nghị Quyết đề ra 30%, đại học đạt 89,4% so với Nghị Quyết là 70%, đại học chính quy 26% so với Nghị Quyết đề ra là 60%.

Về Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 14/12/2017  của Ban Thường vụ Huyện ủy một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo thực hiện Đề án 03-ĐA/HU, ngày 26/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sắp xếp, kiêm nhiệm chức danh cán bộ cấp xã đạt hiệu quả cao. Thực hiện sáp nhập cơ quan đảng - nhà nước theo các dự thảo đề án khi điều kiện được đáp ứng. Rà soát tinh giản biên chế theo Đề án 02-ĐA/HU, ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra, Bí thư – chủ tịch UBND huyện Châu Phú nhấn mạnh: Trong thời gian tới, chúng ta cần đẩy mạnh việc thực hiện: Tiếp tục sắp xếp thực hiện tinh gọn bộ máy theo kế hoạch; Tiếp tục đào đạo lại cán bộ theo đúng chuẩn chính quy; thực hiện tinh giản bộ máy, thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ; đánh giá cán bộ đúng thực chất và chống suy thoái; trong công tác kiểm tra đề nghị đẩy mạnh công tác tự kiểm tra tự phát hiện; giải quyết công tác đơn thư khiếu nại tố cáo; trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng quan tâm nắm sát đúng thực chất, phản ánh kịp thời dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân./.

Nhẫn Nguyễn ( Đài truyền thanh huyện Châu Phú )

các tin khác