Văn hóa

Phòng Văn hóa và Thông tin làm việc với Ban quản lý Đình Bình Mỹ và Bình Thủy

02:45 21/02/2020

    

Căn cứ kế hoạch số 03/KH-PVHTT ngày 12/02/2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Phú kiểm tra việc quản lý, trùng tu và sửa chữa các di tích trên địa bàn huyện năm 2020.

 

Responsive image
 

     Vừa qua, đoàn công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin do bà Lê Thị Mỹ Tiên - Trưởng phòng VH&TT làm trưởng đoàn đến làm việc với Ban quản lý Đình Bình Mỹ và Bình Thủy với các nội dung:

     - Việc tổ chức triển khai, ban hành văn bản chỉ đạo, công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật đối với công tác bảo tồn, bảo tàng, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

     - Việc phân cấp quản lý bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, việc xác định phạm vi và cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích.

     - Thực hiện Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

     - Tình trạng xâm hại di tích, lợi dụng việc trùng tu, bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực hiện những hành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong, mỹ tục.

     - Công tác an ninh trật tự (tình trạng mất cắp di vật, cổ vật tại các di tích); phòng chống cháy nổ, các hoạt động xâm hại khác làm ảnh hưởng đến di tích.

     - Công tác xã hội hóa trong việc trùng tu, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

     - Thực hiện tiến độ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của nhà nước đầu tư cho việc tu bổ, tôn tạo di tích

     Tại buổi làm việc, đại diện Ban quản lý Đình báo cáo kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đoàn công tác ghi nhận,  trao đổi một số vấn đề có liên quan, yêu cầu các Ban quản lý Đình thực hiện các hoạt động đảm bảo quy định pháp luật đối với công tác bảo tồn, bảo tàng, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. 


Thêu Nguyễn - Phòng Văn hóa và thông tin huyện Châu Phú

các tin khác