Khối Đảng

Châu Phú: Phổ biến chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”

02:14 09/03/2020

    

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị kết hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú tổ chức Bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” gắn với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 cho 336 học viên là cán bộ, đảng viên các chi bộ ngành trực thuộc Huyện ủy.

 

Responsive image
 

     Qua hai ngày học các đối tượng được quán triệt nội dung: Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới; Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 35 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

     Qua đó nhằm giúp cho đảng viên nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi, từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên xác định rõ hơn trách nhiệm của mỗi người trong việc hình thành ý thức đạo đức đúng đắn, tư tưởng vững vàng, không dao động trước diễn biến của thời cuộc, tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời chủ động đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định đúng đắn mục tiêu, quan điểm và chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, góp phần tích cực xây dựng  Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc đối với các phần tử tuyên truyền, xuyên tạc, kích động bôi nhọ về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay./.

Nhẫn Nguyễn

các tin khác