Hoạt động cơ sở

Bình Long - Họp xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

02:19 17/10/2019

    

Ban xoá đói giảm nghèo xã Bình Long tổ chức họp xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn xã

 

     Ông Võ Tùng Tài – phó chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp. Kết quả họp xét năm 2019, toàn xã có 115 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 2,66%, và 196 hộ cận nghèo, đạt tỷ lệ 4,54%. Sau khi có danh sách hộ nghèo, cận nghèo được hội đồng xét duyệt xong sẽ được niêm yết công khai trong địa bàn dân cư để người dân nắm rõ, nhằm đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện các chính sách dành cho hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2019.

Responsive image
 

     Công tác giảm hộ nghèo không chỉ là sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương mà còn là sự nỗ lực cố gắng của chính các hộ gia đình nghèo nhằm thoát nghèo cũng như giúp địa phương đánh giá đúng thực trạng các hộ nghèo, hộ cận nghèo để đề ra các giải pháp phù hợp, từ đó, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn xã thời gian tới.

Thanh Trúc - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác