Quân sự

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng -An ninh đối tượng 4 cấp huyện và xã năm 2019

02:17 22/04/2019

    

Ngày 22/4/2019, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Châu Phú tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 cho gần 100 học viên thuộc các ngành, đơn vị ở huyện, xã, thị trấn và ở các trường trên địa bàn huyện.
Responsive image
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2019

     Trong thời gian 01 ngày, các học viên được học 3 chuyên đề, gồm: Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng- An ninh; Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố Quốc phòng - An ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo, gắn với Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới,…gắn với địa phương, cơ quan, tổ chức.
      Qua đây nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh tại địa phương trong thời kỳ mới. Từ đó xây dựng niềm tin vào thắng lợi trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Trúc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác