Học tập theo gương Bác

Phong cách ngoại giao của Bác Hồ

01:30 23/10/2020

    

Những tư tưởng của Người luôn là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam nói chung và nền ngoại giao nói riêng phát triển, từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 

     Suốt cuộc đời đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập, tự do của nhân dân, Hồ Chí Minh đã giao thiệp với rất nhiều bạn bè trên thế giới, có những người bạn cùng chí hướng, có cả những kẻ thù, trong nhiều hoàn cảnh và trên nhiều vị thế khác nhau. Phong cách ứng xử tài tình của Người trong hoạt động đối ngoại đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng như phong trào đấu tranh cho nền hòa bình chung của nhân loại.

Responsive image

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Liên Xô năm 1955.

     Trong quá trình thực hiện chính sách đối ngoại và ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta, Hồ Chí Minh luôn xác định mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền của nước ta. Người chỉ rõ: “Độc lập nghĩa là chúng tôi tự điều hành lấy công việc nội bộ của mình không để ai can thiệp” và độc lập về chủ quyền phải gắn liền với thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ. Người cũng khẳng định: “Miền Nam là máu Việt Nam, là thịt của Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi!”.

     Kiên định về nguyên tắc, cơ động, linh hoạt về sách lược, “dĩ bất biến ứng vạn biến”, đây là phương châm Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cụ Huỳnh Thúc Kháng trước khi Người sang Pháp đàm phán năm 1946. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền cách mạng non trẻ của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, phải cùng lúc đối mặt với thù trong giặc ngoài.

     Nhằm giữ vững chính quyền, phương châm của Người là: Chúng ta sẵn sàng nhân nhượng để có một giải pháp chung. Song, độc lập quốc gia và tự do dân tộc thì không được vi phạm. Trong giai đoạn này, nắm bắt mâu thuẫn Pháp – Tưởng, với bản lĩnh của mình, Hồ Chí Minh đã có những ứng xử ngoại giao khôn khéo nhưng vô cùng quyết đoán. Trong chủ trương ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân Tàu Tưởng, Người khôn khéo dùng phương pháp “ngoại giao Câu Tiễn”, đây là chính sách mà Bác luôn nhấn mạnh với các cán bộ làm công tác đối ngoại.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh không câu nệ đối đẳng chức vụ trong giao tiếp với các tầng lớp nhân dân trên thế giới ở những cương vị khác nhau, khiến cho mọi người cảm thấy gần gũi, thân tình. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh sẵn sàng hòa bình vào cuộc sống của những người dân lao động nghèo khổ ở các dân tộc trên thế giới, kiếm sống bằng những nghề lao động rất bình dị như đầu bếp, chép tranh, cào tuyết… Mỗi cử chỉ hành động của Người đều rất khéo léo, cẩn trọng, có thái độ và cách ứng xử phù hợp để tránh những nghi thức ngoại giao khi cần mà vẫn giữ được tình cảm chân thành đối với những người bạn, đồng chí, anh em đã từng kề vai sát cánh, giúp đỡ Người trên con đường hoạt động cách mạng.

     Cách ứng xử linh hoạt, bản lĩnh, trí tuệ và tự tin trong đối ngoại của Hồ Chí Minh. Dù người đối thoại là nguyên thủ quốc gia, lãnh tụ Đảng, chính khách, trí thức hay chỉ là người công nhân, nông dân bình thường, Hồ Chí Minh cũng luôn chủ động trong ứng xử. Sự chủ động đó vừa tự nhiên, bình dị, chân thành vừa ân cần tế nhị, được thể hiện hết sức sinh động và phong phú trong tư thế chủ động, với ngôn ngữ giản dị, ngắn gọn và dễ hiểu, với nụ cười luôn đem lại sự bất ngờ làm xóa nhòa mọi khoảng cách, đem lại hiệu quả cao.

     Kết hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của quân sự, chính trị, kinh tế vào công tác ngoại giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nếu tự mình không có thực lực làm cơ sở thì không thể nói gì đến ngoại giao”. Có lúc Người ví: “Thực lực như cái chiêng, ngoại giao như tiếng chiêng, chiêng có to tiếng mới lớn”. Như vậy là thắng lợi ngoại giao lớn hay nhỏ, hoạt động ngoại giao thuận lợi hay khó khăn tùy thuộc ở nhiều nhân tố, trong đó quyết định chủ yếu là ở thực lực. Tuy nhiên, chúng ta hiểu thực lực quốc gia được hun đúc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc chứ không phải chỉ có sức mạnh vật chất, dù rằng sức mạnh vật chất là cực kỳ quan trọng.

     Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Vì vậy, đội ngũ cán bộ đối ngoại cần phải có đầy đủ phẩm chất và bản lĩnh và được từng bước tiêu chuẩn hoá, phải có phẩm chất chính trị tốt, nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn đường lối đối ngoại của Đảng; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ giỏi, góp phần xứng đáng với những công tích ngoại giao của nước nhà cũng như toàn bộ sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta trong thời kỳ hội nhập hiện nay.

Thanh Cao Tổng hợp

các tin khác