Đoàn thể

Thạnh Mỹ Tây: Vai trò của UB MTTQVN xã trong công tác giám sát và phản biện xã hội, giai đoạn 2015-2020

12:15 10/06/2020

    

Thực hiện theo hướng dẫn của Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Châu Phú hàng năm và sự chỉ đạo của thường trực Đảng uỷ xã, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Thạnh Mỹ Tây phối hợp với thường trực Uỷ ban nhân dân xã và các tổ chức chính trị, xã hội của xã, Ban công tác mặt trận ấp, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã xây dựng kế hoạch, chủ động nghiên cứu lựa chọn các nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm bám sát chương trình công tác của cấp uỷ, chính quyền và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để đề xuất nội dung giám sát, tập trung vào từng lĩnh vực, được dư luận đặc biệt quan tâm để đưa vào danh mục ưu tiên giám sát, chọn đối tượng giám sát, hình thức giám sát, thời gian và thời điểm giám sát v.v… Sau đó, thông qua kế hoạch giám sát đến Ban chấp hành Đảng bộ xã góp ý kiến, chỉnh sửa kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

 

     Từ thực tế, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã đã xác định công tác giám sát là một trong những hoạt động thường xuyên, mang tính đột phá, tạo bước phát triển mới trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Từ đó, hệ thống Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức thành viên trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thông qua vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Qua công tác giám sát của hệ thống Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã, các tổ chức thành viên đã kịp thời phản ánh, kiến nghị đến Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng có hướng giải quyết, trả lời những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân tại địa phương. 

Responsive image
 

     Cụ thể, trong 05 năm, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã đã tổ chức thực hiện 47 đợt giám sát với 05 nội dung là: Giám sát tiến độ thi công các công trình trên địa bàn xã; Giám sát công tác điều tra, rà soát và bình xét hộ nghèo, cận nghèo; Giám sát việc thực hiện chính sách đối với các đối tượng hưởng trợ giúp xã hội; Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch số 19 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Phú về việc lặp lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè và quản lý xây dựng trên địa bàn xã; Giám sát việc quản lý vốn Ngân hàng chính sách xã hội của các đoàn thể nhận uỷ thác v.v… Qua đó đã đóng góp 15 ý kiến, kiến nghị cho các ngành chuyên môn và Uỷ ban nhân dân xã khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

     Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng của xã còn thực hiện giám sát một số hạng mục công trình quan trọng, gồm: Công trình thi công láng nhựa Bắc Vịnh Tre thuộc 02 ấp Cầu Dây, Thạnh Phú và một phần ấp Long Thiện, xã Ô Long vĩ; Công trình phòng khám đa khoa khu vực, công trình sửa chữa hè ở các trường; Công trình xây mới trường mẫu giáo; Công trình nâng cấp đê Kênh 8 (Bờ Dâu đến Bắc Kênh 10 Châu Phú) và đập Kênh 8, mương Bờ Dâu v.v… Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với nhân dân và sự phát triển chung của xã. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, do đơn vị thi công thực hiện chậm tiến độ, giải pháp thi công còn nhiều vấn đề chưa hợp lý, làm ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là chi phí sản xuất cũng tăng cao do tác động của việc thực hiện chậm tiến độ. Do đó, qua công tác thực thi giám sát, Mặt trận xã cùng với Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành lập biên bản và phản ánh về các ngành chức năng xem xét và được tiếp thu giải quyết, sửa chữa khắc phục đúng qui định. Trong đó, công tác giám sát điều tra, rà soát và bình xét hộ nghèo, cận nghèo cũng được quan tâm, chú trọng, qua giám sát, đã phát hiện nhiều trường hợp điều tra thông tin sai lệch. Theo đó, uỷ ban nhân dân xã đã xem xét và phúc tra lại 06 trường hợp, 02 hộ nghèo và 04 hộ cận nghèo, phần nào đã đem lại lòng tin trong nhân dân về sự khách quan, đúng quy định pháp luật của cán bộ từ xã tới ấp.

     Phải nói rằng, qua công tác phản biện xã hội đã tạo điều kiện cho địa phương  kịp thời phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các ngành của xã, kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, minh bạch và phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để góp phần  bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, nhằm phát huy tính dân chủ và tăng cường sự đồng thuận cao trong nhân dân.

     Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã còn chú trọng xây dựng kế hoạch hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, củng cố thành viên của ban đi vào hoạt động và hướng dẫn biện pháp giám sát. Để từ đó tiếp tục đề đạt những ý kiến, kiến nghị của ban thanh tra nhân dân có thẩm quyền để được xem xét đến nơi, đến chốn, nhằm góp phần nâng cao vị thế của từng thành viên trong ban thanh tra nhân dân. Từ đó, nhiều kiến nghị của Mặt trận đã được chính quyền và các ngành chức năng tiếp thu, giải quyết kịp thời và nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đều được Mặt trận Tổ Quốc tổ chức hiệp thương thu thập lấy ý kiến của nhân dân, để kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Cùng với đó là tổ chức phát động thực hiện các phong trào ở cơ sở như: Vận động chỉnh trang cột cờ, làm hàng rào, trồng cây xanh, lắp bóng đèn đường, hoạt động cất nhà của tổ từ thiện đều được Mặt trận Tổ Quốc tham gia phản biện, giám sát cách thức tổ chức, đánh giá, nghiệm thu kết quả v.v…

     Từ thực tế cho thấy, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của đơn vị đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Góp phần phát hiện kịp thời các sai phạm, khuyết điểm và có hướng ngăn chặn, điều chỉnh có hiệu quả các hoạt động, quyết định không phù hợp để tránh làm thiệt hại về vật chất cho nhà nước và nhân dân, tạo dựng được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước trong những năm qua, nhằm tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Nguyễn Kim

các tin khác