Khối Đảng

Truyền tải niềm tin vào khát vọng, tương lai phát triển của dân tộc

12:05 14/09/2020

    

Sau khi bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tâm đắc về nhiều nội dung bài viết đề cập. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vị thế mới, quyết tâm mới, đất nước sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công to lớn hơn, khẳng định khát vọng phát triển của dân tộc.

 

Responsive image

 

Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Giảng viên Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

     Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Giảng viên Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ, đọc bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi cảm nhận sự trăn trở lớn lao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trước vận mệnh tương lai của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra; cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng, đòi hỏi quyết tâm rất cao của Đảng, của toàn dân vì tương lai, vì sự phát triển của đất nước.

     "Tôi rất ấn tượng với bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bài viết ngoài việc khẳng định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài viết còn nhấn mạnh, nhiệm vụ của Đảng trong giai đoạn tới là phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, Đảng ta phải thật sự vững vàng, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến, để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng một nước Việt Nam thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, Tiến sĩ Lê Trung Kiên chia sẻ.

     Bên cạnh đó, bài viết bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề cập rất rõ 5 nhiệm vụ, giải pháp lớn mà toàn Đảng, toàn dân và quân ta tập trung thực hiện từ nay đến giữa thế kỷ XXI. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Kết hợp giữa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật, xây dựng Đảng nghiêm minh với giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân… Theo tôi, đây là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì mạnh mẽ để tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu quả.

Responsive image

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

     Là một cán bộ cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thấu hiểu rõ tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức của Nhân dân. Đồng chí cho rằng, tinh thần đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc ta, được Đảng ra rèn rũa, phát huy và khơi dậy trong mọi hoàn cảnh nên đã quy tụ được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. 

     Chúng tôi, những cán bộ, đảng viên ở cơ sở rất tâm đắc với bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là quan điểm “dân là gốc”. Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước như tiếp thêm niềm tin, niềm phấn khởi và tự hào, tiếp tục khẳng định con đường đi lên của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo của Đảng là sáng suốt, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

     Nhìn vào kết quả đạt được trong thời gian qua, chúng tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, từ những chủ trương, định hướng chung có tính chất giai đoạn cho tới những nghị quyết chuyên đề, cụ thể đã và đang đi vào cuộc sống. Tại xã chúng tôi, nhìn vào sự phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân cho thấy rõ điều đó. Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới… là những nghị quyết có kết quả rõ nét nhất tại khu vực nông thôn. Những nghị quyết “trúng” và “đúng” đó được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận và thực hiện hào hứng, phấn khởi, tạo đà phát triển cho nền kinh tế - xã hội cũng như trong công tác xây dựng Đảng của địa phương. Chúng tôi tin tưởng, bước sang nhiệm kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục đưa đất nước ta phát triển với thành công mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Responsive image

 

 Đồng chí Trần Hiển, Bí thư Chi bộ thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, Hải Dương

     Cùng quan điểm trên, đồng chí Trần Hiển, Bí thư Chi bộ thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, Hải Dương chia sẻ tâm đắc nhất vấn đề nói về nhân dân trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đã kế thừa và phát triển tư tưởng “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

     Bài viết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định "dân là gốc", thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

     Tôi đọc rất nhiều lần về 5 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bài viết nhấn mạnh đến công tác cán bộ và việc coi trọng Nhân dân - trung tâm, chủ thể của công cuộc đổi mới. Đọc bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa nhắc nhở cán bộ cơ sở chúng tôi tiếp tục khắc cốt, ghi tâm nguyên tắc tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Qua thực tế ở cơ sở, chúng tôi nhận thấy rất rõ một điều rằng trong tất cả công việc tại địa bàn thôn xóm từ việc to đến việc nhỏ liên quan đến lợi ích của người dân cần phải được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, tập hợp ý kiến của nhân dân và qua đó cũng là để người dân chung sức, đồng lòng thực hiện cùng với cấp ủy địa phương. Việc làm này thể hiện rất rõ ở những kết quả đạt được và tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Responsive image

 

Đồng chí Vũ Việt Dương, Phó Bí thư Huyện đoàn Hải Hậu, Nam Định.

     Đồng chí Vũ Việt Dương, Phó Bí thư Huyện đoàn Hải Hậu, Nam Định chia sẻ sự trân trọng đặc biệt về bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện được quyết tâm cao của Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Trong đó, phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

     Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra các dẫn chứng sinh động cụ thể để đi đến kết luận “Động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”.

     Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã cho chúng ta và thế hệ trẻ chúng tôi thấy được các vấn đề trọng tâm, cốt lõi cần phải nắm vững, hiểu rõ bao quát toàn diện và từ đó để định hướng những bước đi vững chắc của đất nước Việt Nam trước bối cảnh trong nước và quốc tế có những biến động, thay đổi khó lường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đề cập đến từng mốc thời gian cụ thể, với những mục tiêu từng bước phấn đấu và các giải pháp để đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Trong đó, xác định đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tôi tin tưởng rằng, với những định hướng rõ mục tiêu phát triển đất nước của người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Việt Nam trong thập kỷ mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước sẽ tiến những bước dài, tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong khu vực và vươn tầm thế giới.

Responsive image

 

Anh Lại Duy Cường, phóng viên Tạp chí Giáo dục Việt Nam.

     Đọc bài viết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, anh Lại Duy Cường, phóng viên Tạp chí Giáo dục Việt Nam cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thấy rõ những khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ cũng là một nguyên nhân quan trọng làm cho đất nước phát triển, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

     Anh Lại Duy Cường tin rằng, trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với việc kiên trì, kiên quyết, tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, khắc phục các hiện tượng sa sút, thoái hoá về phẩm chất, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhân dân giao phó.

     “Tôi mong đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược nhất định phải gương mẫu, thượng tôn pháp luật, không được mắc căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân, phải tận tâm, tận lực cống hiến hết mình vì nhân dân, xứng đáng với niềm tin của nhân dân”, Phóng viên Duy Cường mong muốn./.

Thanh Cao sưu tầm Báo điện tử ĐCSVN

các tin khác