Khối Đảng

Châu Phú: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2019

12:41 24/10/2019

    

Sáng ngày 23/10/2019, Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Phú kết hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2019. Đến dự có bà Phan Thị Phượng - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy, ông Thái Thành Phước - Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, ông Đỗ Thanh Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy cùng 44 học viên.

 

Responsive image
 

     Trong 07 ngày học tập các học viên được quán triệt các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược - phát triển kinh tế xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động tích cực và hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; thông tin thời sự, chính sách pháp luật, tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở huyện nhà./.

Nhẫn Nguyễn - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác