Thời sự - Xã hội

Năm 2020 Châu Phú thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn

08:52 20/01/2021

    

Năm 2020, với sự phối hợp tích cực, nhịp nhàng giữa Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trên địa bàn đã giúp huyện Châu Phú triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; chất lượng tín dụng chính sách ngày càng được nâng lên; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình giúp nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả.
Responsive image
 

Thực hiện văn bản liên tịch và Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, trong năm, NHCSXH và Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên từ huyện đến cơ sở tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Đến ngày 31/12/2020, tổng doanh số cho vay ủy thác qua 4 Hội đoàn thể là 85.187 triệu đồng, giúp 3.281 hộ vay vốn; thu nợ 56.702 triệu đồng, tổng dư nợ ủy thác qua các Hội đoàn thể là 298.960 triệu đồng, tăng 25.208 triệu đồng (tỷ lệ tăng 9,21% so với đầu năm 2020) với 14 chương trình tín dụng, chiếm tỷ trọng 99,7% tổng dư nợ NHCSXH. Trong đó, dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân 88.836 triệu đồng (chiếm 29,7%), tăng 2.556 triệu đồng; Hội Phụ nữ 77.881 triệu đồng (chiếm 26,1%), tăng 2.823 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh 69.613 triệu đồng (chiếm 23,3%), tăng 2.129 triệu đồng; Đoàn Thanh niên 62.629 triệu đồng (chiếm 20,9%), tăng 1.416 triệu đồng.                                                                                   

Thực hiện các chỉ tiêu củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng đạt nhiều kết quả. Đối với tình hình nợ quá hạn giảm nhiều so với đầu năm. Tổng nợ quá hạn của Hội đoàn thể là 4.212 triệu đồng, tỷ lệ 1,41% so đầu năm giảm 1.044 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân 1.115 triệu đồng giảm 313 triệu đồng so với năm 2019; Hội Phụ nữ 1.042 triệu đồng giảm 379 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh 1.013 triệu đồng giảm 90 triệu đồng; Đoàn Thanh niên 992 triệu đồng giảm 260 triệu đồng. Công tác huy động tiết kiệm đứng đầu trong việc tạo điều kiện để người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất với nhiều ưu đãi giúp thoát nghèo bền vững. Trong năm việc huy động tiết kiệm qua Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (Tổ TK&VV) đã huy động tăng so với đầu năm 2.974 triệu đồng. Số dư huy động tiết kiệm qua các Tổ đến ngày 31/12/2020 đạt 22.646 triệu đồng, 100% số Tổ TK&VV đều tham gia gửi tiết kiệm, số thành viên có số dư tiết kiệm là 15.510 hộ.

Công tác củng cố Tổ TK&VV luôn được quan tâm đặc biệt. Trong kiểm tra giám sát, tập trung kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung nhận ủy thác, kiểm tra hoạt động của Tổ TK&VV, kiểm tra người vay sử dụng vốn… Hàng năm, Hội đoàn thể các cấp đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phụ trách địa bàn thực hiện kiểm tra theo chuyên đề hoặc kiểm tra lồng ghép với các nội dung, chương trình công tác Hội theo định kỳ. Trong năm, Hội đoàn thể các cấp đã thực hiện 78 cuộc kiểm tra về hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện và có biện pháp khắc phục, xử lý những trường hợp bình xét cho vay chưa đúng đối tượng, thu lệ phí sai quy định, sử dụng phí ủy thác và hoa hồng chưa đúng; công tác lập và lưu giữ hồ sơ, sổ sách của Tổ TK&VV… Ngoài ra, đại diện lãnh đạo cấp huyện tham gia Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH đã thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định. Ở cơ sở, Ban Thường vụ Hội cấp xã cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ TK&VV, tham gia chứng kiến các phiên giao dịch tại Điểm giao dịch và giao ban với NHCSXH đầy đủ theo quy định.

Kết quả từ những nỗ lực trên, đầu năm 2020, đến cuối năm 2020, toàn huyện giảm 378 hộ, chiếm tỷ lệ 1,7% (giảm 41,3%), hộ cận nghèo giảm 253 hộ, chiếm tỷ lệ 5.47% (giảm 7,7%). Các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo đã được triển khai thực hiện tốt, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó tiếp tục khẳng định, đây là hướng đi đúng đắn, giúp cho việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng kịp thời, hiệu quả; đồng thời huy động được sức mạnh của cộng đồng và toàn xã hội cùng chung tay giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2020 NHCSXH huyện Châu Phú đã đề xuất xét khen thưởng 7 tập thể và 25 cá nhân là Cán bộ Hội và tổ trưởng tổ TK&VV.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, trong quá trình tổ chức thực hiện ủy thác vẫn còn một số nơi Hội đoàn thể chưa thực hiện tốt các nội dung công việc được ủy thác theo quy định. Lãi tồn đọng 8.604 triệu đồng tuy so với đầu năm giảm 683 triệu đồng nhưng vẫn còn cao. Công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, quy định của NHCSXH ở một số nơi còn chưa kịp thời. Một bộ phận người dân nhận thức chưa đúng về chính sách tín dụng ưu đãi, dẫn đến việc tham gia và thực hiện nghĩa vụ về vay vốn chưa đầy đủ. Chất lượng tín dụng ủy thác chưa đồng đều, một số nơi nợ quá hạn cao, chuyển biến chậm. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động uỷ thác của Hội đoàn thể cấp trên đối với cấp dưới, nhất là việc kiểm tra của Ban Thường vụ Hội cơ sở đối với các Tổ TK&VV, kiểm tra việc hộ vay sử dụng vốn còn hình thức, chất lượng chưa cao nên chưa phát hiện được những tồn tại sai sót, hộ vay sử dụng vốn không đúng mục đích xin vay...

Để nâng cao chất lượng công tác nhận ủy thác, chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, năm 2021, NHCSXH và các cấp Hội đoàn thể tiếp tục phối hợp tuyên truyền công tác huy động tiền gửi của dân cư tại xã theo văn bản 3815/NHCS-KHNV ngày 30/9/2016 của Tổng Giám đốc; đồng thời duy trì và đẩy mạnh huy động qua Tổ TK&VV, tỷ lệ tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm đạt từ 95%, hoàn thành 100% chỉ tiêu số dư huy động tiết kiệm được giao. Tăng cường công tác kiểm tra đối với các Tổ TK&VV yếu kém để nâng dần chất lượng hoạt động của Tổ; sát nhập những tổ ít thành viên, quản lý dư nợ thấp để đảm bảo hoa hồng cho Ban quản lý tổ. Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra giám sát theo quy định để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, sai sót. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng dư nợ ủy thác của Hội hàng năm bằng hoặc cao hơn mức tăng trưởng tín dụng bình quân chung về cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác của NHCSXH (khoảng 10%/năm). Tỷ lệ nợ quá hạn không vượt quá 1% so với tổng dư nợ nhận ủy thác. Tỷ lệ thu lãi (được ủy nhiệm) đúng hạn hàng tháng đạt từ 100% trở lên. Duy trì 100% Tổ TK&VV có hoạt động tiết kiệm tự nguyện và nâng tỷ lệ thành viên tham gia gửi tiết kiệm đều hàng tháng đạt 90% trở lên. Phấn đấu hàng năm không có Tổ TK&VV xếp loại trung bình và yếu kém, số Tổ TK&VV đạt loại tốt chiếm từ 90% trở lên.

Trúc Mai

các tin khác