Khối Đảng

Vĩnh Thạnh Trung quyết tâm trên chặng đường mới

06:24 09/07/2020

    

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung đã không ngừng nổ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, vận dụng triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt được những thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế, thu nhập và đời sống nhân dân được nâng lên, công tác vận động quần chúng luôn sát dân, sát thực tiễn, tiếp tục đổi mới về tổ chức và hoạt động, hệ thống chính trị được tin gọn, vững mạnh; quốc phòng - an ninh được giữ vững; khối đại đoàn kết được củng cố vững chắc; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng lên,… chính vì vậy, trong 5 năm qua cơ bản thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra.

 

Responsive image
 

     Ở nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh Trung cũng đã xác định ba khâu đột phá để thực hiện trong 5 năm tới: Thứ nhất, thực hiện hoàn thành các tiêu chí để xã Vĩnh Thạnh Trung trở thành thị trấn “văn minh đô thị”; thứ hai, thu hút đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ (đầu tư nâng cấp, chỉnh trang lại các chợ) và thứ ba là đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp gắn với hoạt động sinh thái nhà vườn.

     Cùng với đó, quyết tâm thực hiện hoàn thành 13 chỉ tiêu chủ yếu như: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 80.000.000 đồng; Giá trị sản xuất nông nghiệp 240.000.000 đồng/ha/năm; Thu ngân sách trên địa bàn bình quân hàng năm tăng từ 10-15%; Tỷ lệ học sinh đến trường hằng năm: đối với bậc THCS đạt 98%, bậc Tiểu học, Mẫu giáo đạt 100%; Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 65%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1,5%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,1%; Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 95% so với dân số; Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 99%; Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,9%; Tỷ lệ hộ sử dụng nhà vệ sinh đạt chuẩn đạt 95%; Tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xuất sắc hằng năm đạt 80% và phát triển đảng viên mới 40 đồng chí. 

     Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh Trung đã định hướng nhiều nhiệm vụ, giải pháp, theo từng nhiệm vụ để quyết tâm thực hiện thắng lợi trên chặng đường mới. Đồng thời, xác định được mục tiêu tổng quát để thực hiện trong 5 năm tới là phát huy tính sáng tạo, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực quản lý của chính quyền ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ. Sử dụng tốt các nguồn lực, phấn đấu tăng trưởng kinh tế hợp lý đưa Vĩnh Thạnh Trung phát triển bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính. Phát triển văn hóa xã hội đi đôi với phát triển kinh tế, nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và các chỉ số về chất lượng cuộc sống. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Responsive image
 

     Để thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, các chỉ tiêu chủ yếu và các mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra, đồng chí Lê Thị Hải Âu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung cho biết: “Sau Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh Trung tập trung triển khai Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên cũng như nhân dân nắm rõ để thực hiện, giữ vững đoàn kết nội bộ, tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, chủ động sáng tạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, không ngừng đổi mới năng động sáng tạo, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tập trung kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa – xã hội, xây dựng con người, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phấn đấu được công nhận thị trấn vào năm 2020 và đạt thị trấn “văn minh đô thị, thực hiện thành công 3 khâu đột phá và chỉ tiêu Nghị quyết đã được Đại hội thông qua”.

     Với nhiều nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh Trung đặt ra, tin rằng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Ngọc Mai

các tin khác