Chính sách pháp luật

Triển khai các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản năm 2018

11:06 12/10/2018

    

Ngày 12/10/2018, tại Hội trường Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản năm 2018 cho thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cán bộ phụ trách công tác kê khai tài sản, thu nhập đơn vị và lãnh đạo 13 xã, thị trấn.
Responsive image

Quang cảnh Hội nghị  triển khai các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng

và hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản năm 2018

Tại đây, Đại diện Thanh tra huyện Châu Phú triển khai các văn bản luật: Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;  Công văn số 596-CU/TU của tỉnh ủy An Giang về việc thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về kê khai tài sản; Chỉ thị 1666/CT-UBND về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghi định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư 08/2013/TT- TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và kế hoạch số 28/KH.UBND ngày 26/02/2018 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.

Thông qua những quy định, hướng dẫn nêu trên thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm của Ðảng ta đối với chủ trương giám sát thu nhập, sở hữu tài sản của cán bộ nhằm ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt nghiêm túc, căn cứ vào đó xây dựng văn bản, kế hoạch triển khai phù hợp. Các đơn vị phải đặc biệt quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống để cán bộ, đảng viên đủ bản lĩnh, luôn kiên định, vững vàng trước những cám dỗ vật chất, kiên trì rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định của Ðảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó có trách nhiệm, nghĩa vụ kê khai trung thực tài sản, thu nhập./.

Nhẫn Nguyễn ( Đài truyền thanh huyện Châu Phú )

các tin khác