Huyện Châu Phú

UBND xã Bình Thủy

  • Ông: Nguyễn Văn A

    (Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 09xx.xxx.xxx

  • Phòng tư pháp TPLX

    Điện thoại: 02963.601.934

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương
UBND xã Bình Thủy - huyện Châu Phú

Copyright © 2018 chauphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/binhthuy.All Rights Reserved