GIỚI THIỆU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU PHÚ

Hội đồng nhân dân huyện là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển về kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân ở địa phương.

Hội đồng nhân dân huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có 35 đại biểu, trong đó Chủ tịch kiêm nhiệm, 01 Phó Chủ tịch chuyên trách, 01 Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội chuyên trách và 01 Trưởng Ban Pháp chế chuyên trách.

- Bà Lê Thị Hải Âu        – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện;

- Ông Thái Thành Phước       Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện;

- Ông Nguyễn Hoàng Khang   – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;