GIỚI THIỆU

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN

 

1. Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện

- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện:

+ Chánh Văn phòng: Lê Quốc Phong

+ Phó Chánh Văn phòng: Trần Minh Phương

+ Phó Chánh Văn phòng: Phạm Thị Diệu Hiền

+ Phó Chánh Văn phòng:

- Liên hệ:

+ Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú: sđt: 02963.688.212, email: huyenuy.chauphu@angiang.gov.vn hoặc sđt: 02963.688.314, email: chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy xây dựng chương trình công tác và thực hiện đúng quy chế làm việc thông qua các nhiệm vụ về xây dựng chương trình, tổ chức hội nghị, ra quyết định… trực tiếp là giúp các đồng chí Thường trực Huyện ủy tổ chức làm việc theo quy chế.

+ Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, tiếp nhận văn thư, tiếp dân (theo quy chế giải quyết đơn thư, tiếp dân của Văn phòng cấp ủy) nâng cao hiệu quả việc giải quyết các vấn đề kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân gởi tới cấp ủy.

+ Giúp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các văn bản chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy.

+ Làm tốt công tác thông tin tổng hợp, thường xuyên nâng cao chất lượng thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; thực hiện chế độ báo cáo và thông báo, thông tin kịp thời, đúng đối tượng, khách quan và trung thực.

+ Chủ trì phối hợp với các Ban Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Dân vận, Chi cục Thống kê huyện trong việc nắm thông tin và xử lý các thông tin về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, lịch công tác và điều phối tham mưu thống nhất.

+ Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND và thực hiện một số công việc do Chủ tịch HĐND giao.

+ Tổ chức các hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính huyện; giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức điều hành hoạt động  của các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND cấp xã – thị trấn để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND huyện; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch

- Lãnh đạo:

+ Trưởng phòng:  Phạm Minh Xuân

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Huy Cường

+ Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Hữu Hiếu

- Liên hệ: 02963.688.387 (ptckh.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Lãnh đạo:

+ Trưởng phòng: Huỳnh Văn Tính

+ Phó Trưởng phòng: Huỳnh Tấn Hưng

+ Phó Trưởng phòng:

- Liên hệ: 02963.689.927 (pnnptnt.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn huyện.

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Lãnh đạo:

+ Trưởng phòng: Phạm Thanh Lợi

+ Phó Trưởng phòng: Lê Trà Bảo Khương 

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Cao Trí

- Liên hệ: 02963.688 855 (pcongthuong.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Huỳnh Thị Hải Đường

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thiện Tài

- Liên hệ: 02963.688.348 (ptnmt.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc và bản đồ.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Lãnh đạo:

+ Trưởng phòng: Huỳnh An Khước

+ Phó Trưởng phòng: Quách Văn Nhàn

+ Phó Trưởng phòng: Huỳnh Thị Lệ Thu

- Liên hệ: 02963.688.327 (pgddt.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em, quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

7. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

- Lãnh đạo:

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thành Niệm

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Thắm

+ Phó Trưởng phòng: Lê Trung Thành

- Liên hệ: 0296.3687.051 (pldtbxh.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

8. Phòng Tư pháp

- Lãnh đạo:

+ Trưởng phòng: Trần Thanh Tâm

+ Phó Trưởng phòng: Bùi Thiện Phúc

- Liên hệ: 02963.688.782 (ptuphap.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

9. Phòng Văn hóa – Thông tin

- Lãnh đạo:

+ Trưởng phòng: Lâm Thị Hồng Cẩm

+ Phó Trưởng phòng: Lê Duy Linh

+ Phó Trưởng phòng: Đinh Băng Đình

- Liên hệ: 02963.688.270 (mail: pvhtt.chauphu@angiang.gov.vn)

        - Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính, chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản. Phòng Văn hóa và Thông tin chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.