GIỚI THIỆU

I. HUYỆN ỦY, HĐND VÀ UBND HUYỆN CHÂU PHÚ

* Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện

- Ông Nguyễn Phú Tân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy;

- Bà Thi Hồng Thúy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;

- Ông Nguyễn Phước Nên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;

- Bà Lê Thị Hải Âu – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện;

- Nguyễn Thị Ngọc Lan – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Ông Thái Thành Phước  Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện;

- Ông Nguyễn Hoàng Khang – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;

* Chức năng nhiệm vụ:

1. Huyện ủy là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ đại hội, chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện.

1.1. Huyện ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

a) Đối với công tác tổ chức, cán bộ:

- Định hướng hoặc quyết định những vấn đề về xây dựng hệ thống chính trị và các chính sách, chủ trương liên quan đến công tác cán bộ.

- Căn cứ quyết định của Trung ương, Huyện ủy quyết định (theo từng thời kỳ) số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; bầu Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

- Lựa chọn và đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện. Bàn và cho chủ trương chung để các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ.

- Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử hoặc rút khỏi các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Biểu quyết việc xin rút khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với các chức danh do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu hoặc cử ra; kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng theo quy định Điều lệ Đảng.

b) Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ khác:

- Thảo luận và quyết định Chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm, Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

- Thảo luận những vấn đề về cụ thể hóa các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy; những chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện. Kết luận chỉ đạo thực hiện thông qua các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình hành động, kế hoạch,...

- Tổ chức các Hội nghị Huyện ủy thường kỳ, nghe báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, các chủ trương, nghị quyết của Huyện ủy; cho ý kiến về những định hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

- Cho ý kiến về chủ trương, định hướng lớn đối với những vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trước khi Hội đồng nhân dân huyện thảo luận và quyết định.

- Cho ý kiến về việc quy hoạch, điều chỉnh địa giới hành chính hoặc thành lập các đơn vị hành chính mới trong huyện theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tự phê bình, phê bình và chất vấn trong các hội nghị Huyện ủy.

- Kết luận một số vấn đề về lịch sử Đảng bộ huyện.

c) Đối với công tác kiểm tra, giám sát:

Xem xét báo cáo hằng năm, giữa và cuối nhiệm kỳ, báo cáo bất thường của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, xem xét và quyết định hình thức kỷ luật theo thẩm quyền.

1.2. Huyện ủy lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị:

- Quyết định các chủ trương, giải pháp và tổ chức thực hiện những vấn đề về xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ và hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện hoặc do Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị.

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

1.3. Theo đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy, thảo luận và quyết định những vấn đề do một số Huyện ủy viên kiến nghị.

1.4. Đề xuất, góp ý với Tỉnh ủy các chủ trương, chính sách thuộc thẩm quyền của Tỉnh ủy.

1.5. Tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cần thiết thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

1.6. Hướng dẫn, chỉ đạo đại hội của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ. Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện; thảo luận thông qua văn kiện trình đại hội, thảo luận và chuẩn bị về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy, giới thiệu với đại hội về nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa tới và danh sách đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh để đại hội thảo luận và bầu cử.

2. Hội đồng nhân dân huyện là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển về kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân ở địa phương.

Hội đồng nhân dân huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có 35 đại biểu, trong đó Chủ tịch kiêm nhiệm, 01 Phó Chủ tịch chuyên trách, 01 Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội chuyên trách và 01 Trưởng Ban Pháp chế chuyên trách.

3. Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân huyện, thực hiện quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú do Hội đồng nhân dân huyện bầu gồm có Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 11 Thành viên UBND hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

THÀNH VIÊN UBND HUYỆN GỒM CÁC ÔNG/BÀ:

1. Ông Trần Trọng Toàn, Trưởng Công an huyện.

2. Ông Huỳnh Hoàng Sơn, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện.

3. Ông Phạm Văn Cường, Chánh Thanh tra huyện.

4. Ông Nguyễn Thành Niệm, Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

5. Ông Trang Thanh Huy, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Phú.

6. Ông Nguyễn Phùng Anh Vũ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Ông Phạm Minh Xuân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

8. Ông Phạm Thanh Lợi, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng.

9. Ông Huỳnh An Khước, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

10. Ông Huỳnh Văn Tính, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

11.Lâm Thị Hồng Cẩm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

12. Bà Huỳnh Thị Hải Đường, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

 

II. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG HUYỆN ỦY – HỘI, ĐOÀN THỂ

1. Văn phòng Huyện ủy Châu Phú

- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy:

+ Chánh Văn phòng: Lê Quốc Phong

+ Phó Chánh Văn phòng: Phạm Thị Diệu Hiền

+ Phó Chánh Văn phòng:

- Liên hệ: Văn phòng Huyện ủy Châu Phú; số điện thoại: 02963.688.212, email: huyenuy.chauphu@angiang.gov.vn.

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy xây dựng chương trình công tác và thực hiện đúng quy chế làm việc thông qua các nhiệm vụ về xây dựng chương trình, tổ chức hội nghị, ra quyết định… trực tiếp là giúp các đồng chí Thường trực Huyện ủy tổ chức làm việc theo quy chế.

+ Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, tiếp nhận văn thư, tiếp dân (theo quy chế giải quyết đơn thư, tiếp dân của Văn phòng cấp ủy) nâng cao hiệu quả việc giải quyết các vấn đề kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân gởi tới cấp ủy.

+ Giúp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các văn bản chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy.

+ Làm tốt công tác thông tin tổng hợp, thường xuyên nâng cao chất lượng thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; thực hiện chế độ báo cáo và thông báo, thông tin kịp thời, đúng đối tượng, khách quan và trung thực.

+ Chủ trì phối hợp với các Ban Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Dân vận, Chi cục Thống kê huyện trong việc nắm thông tin và xử lý các thông tin về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, lịch công tác và điều phối tham mưu thống nhất.

+ Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND và thực hiện một số công việc do Chủ tịch HĐND giao.

+ Tổ chức các hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính huyện; giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức điều hành hoạt động  của các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND cấp xã – thị trấn để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND huyện; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện.

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Chính Trị huyện

- Lãnh đạo:

+ Trưởng Ban Tuyên giáo: Phạm Hồng Phước (Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện)

+ Phó Trưởng ban Tuyên giáo: Phan Thị Phượng

+ Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện: Đỗ Thanh Phong

- Liên hệ:

+ Ban Tuyên giáo Huyện ủy: 02963.688.219 (bantuyengiao.chauphu@angiang.gov.vn)

+ Trung tâm Chính trị huyện: 02963.688.711 (ttbdct.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan tham mưu và giúp việc cho cấp uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy về các mặt công tác trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ và giáo dục thuyền thống cách mạng địa phương.

+ Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình chính trị - tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở địa bàn huyện; dự báo những diễn biến và xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với cấp uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

+ Chuẩn bị các văn bản của cấp ủy có liên quan đến công tác tuyên giáo; đồng thời tham mưu cho Huyện uỷ đánh giá hoạt động và nghiên cứu đề xuất các giải pháp trên các lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

+ Tham mưu cho Huyện ủy trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần nâng cao đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

+ Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản; phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

+ Thông tin, tuyên truyền các chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền địa phương, là diễn đàn của tầng lớp nhân dân trong huyện; hướng dẫn hoạt động phát thanh, truyền thanh trên địa bàn.

+ Sản xuất phát sóng các chương trình bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

+ Tiếp sóng và phát các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh An Giang phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý, vận hành các Đài phát sóng, phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn (sau đây gọi chung là Đài Truyền thanh cấp xã).

3. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

- Lãnh đạo:

+ Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra: Nguyễn Duy Đức 

+ Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra: Nguyễn Thị Thu Hiền

+ Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra: Nguyễn Ngọc Đầy

- Liên hệ: Ủy ban Kiểm tra: 02963.688.574 (ubkt.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (gọi tắt là Huyện ủy), thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; các quy định của Trung ương, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra cấp trên và của Huyện ủy, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; tham mưu, giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

+ Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm, 6 tháng; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

+ Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật, kiểm tra tài chính, …

+ Phối hợp với các ban của đảng giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức lực lượng để tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30 Điều lệ Đảng).

4. Ban Tổ chức Huyện ủy

- Lãnh đạo:

+ Trưởng Ban Tổ chức: Huỳnh Thị Hằng

+ Phó Trưởng Ban Tổ chức: Võ Hiếu Hậu

- Liên hệ: Ban Tổ chức Huyện ủy: 02963.688.784 (bantochuc.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Ban Tổ chức Huyện ủy là cơ quan tham mưu của Huyện ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức - cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Huyện ủy.

+ Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu cụ thể hóa chủ trương, chính sách và các giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về các lĩnh vực nêu trên của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

+ Hướng dẫn và kiểm tra các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

+ Tham mưu cho cấp ủy về quản lý cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng cán bộ diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Giải quyết chế độ chính sách, phối hợp với Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ đối với cán bộ diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

+ Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan Đảng, đoàn thể, hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc quản lý hồ sơ đảng viên, giải quyết khiếu nại, xóa tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên theo quy định của Trung ương. Làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của tỉnh, Trung ương.

5. Ban Dân vận Huyện ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

- Lãnh đạo:

+ Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Đặng Văn Hập

+ Phó Trưởng Ban Dân vận: Trần Thị Kim Bình

+ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Lâm Thị Thanh Tuyền

- Liên hệ:

+ Ban Dân vận Huyện ủy: 02963.687.023 (bandanvan.chauphu@angiang.gov.vn)

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: 02963.688.361 (ubmttqvn.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Huyện ủy về chương trình, kế hoạch, đề án, các công tác trọng tâm của Ban; theo dõi, tham gia ý kiến và tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện về các mặt hoạt động.

+ Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước;

+ Hiệp thương dân chủ đề cử Ban Thường trực; bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực, các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

+ Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;

+ Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết;

+ Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp.

6. Các hội, đoàn thể cấp huyện

6.1. Huyện đoàn

- Lãnh đạo:

+ Bí thư: Nguyễn Quốc Trung

+ Phó Bí thư: Trịnh Thị Xuân Thảo

- Liên hiện: 02963.688.256 (huyendoan.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Cơ quan Huyện đoàn là cơ quan chuyên trách, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn về mọi hoạt động.

+ Cơ quan Huyện đoàn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy năng lực, trí tuệ của mỗi cán bộ, công nhân viên. Đoàn kết nâng cao sức chiến đấu của tập thể, tiếp tục đổi mới phương hướng hoạt động, sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện nhà trong tình hình mới.

6.2. Hội Nông dân

- Lãnh đạo:

+ Chủ tịch: Huỳnh Ngọc Vỵ

+ Phó Chủ tịch: Phan Văn Kha

- Liên hệ: 02963.688.364 (hoinongdan.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Hội Nông dân huyện chịu sự trực tiếp lãnh đạo của Ban Dân vận Huyện ủy trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, Nghị quyết của Ban Chấp hành để thực hiện chủ trương Nghị quyết của Huyện ủy. Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội cho Ban Dân vận Huyện ủy và tham dự các kỳ họp do Ban Dân vận tổ chức.

+ Hội Nông dân huyện giữ mối liên hệ phối hợp với Ủy ban nhân dân và các ngành trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp thông qua việc ký kết văn bản liên tịch. Nắm tình hình và kiến nghị với Ủy ban nhân dân và các ngành liên quan giải quyết tốt các vấn đề có liên quan quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, đồng thời vận động nông dân thực hiện tốt mọi nghĩa vụ công dân theo pháp luật quy định.

+ Hội nông dân là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân có trách nhiệm vận động giai cấp nông dân tích cực tham gia xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Có mối quan hệ gắn kết mật thiết với các đoàn thể chính trị xã hội và cùng phối hợp thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện.

6.3. Hội Liên hiệp phụ nữ

- Lãnh đạo:

+ Chủ tịch: Thái Thị Hồng Hoa

+ Phó Chủ tịch: Phan Thị Xuân Mai

- Liên hệ: 02963.688.263 (hoiphunu.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, tổ chức hoạt động của Hội, phong trào phụ nữ toàn huyện và thực hiện nhiệm vụ chính trị do Ban chấp hành Huyện ủy giao.

+ Nghiên cứu, tham mưu với Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về chủ trương, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội và phong trào phụ nữ huyện, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch mà Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đề ra.

+ Hướng dẫn, kiểm tra các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội và các chương trình, kế hoạch công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh và cấp huyện.

+ Tham mưu trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chính sách đối với cán bộ, hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội quy định.

6.4. Liên đoàn Lao động huyện

- Lãnh đạo:

+ Chủ tịch: Phạm Quốc Tuấn

+ Phó Chủ tịch: Lương Văn Tú Cường

- Liên hệ: 02963.688.282 (ldld.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục, động viên công nhân, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn tổng công ty để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào quá trình tố tụng khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.

+ Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

+ Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh. Cơ quan thường trực phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

6.5. Hội Cựu Chiến binh

- Lãnh đạo:

+ Chủ tịch: Lâm Văn Năm

+ Phó Chủ tịch: Đặng Ngọc Ẩn

- Liên hệ: 02963.688.180 (hoiccb.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, động viên Cựu chiến binh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật…, thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân, người cán bộ, công nhân viên chức, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng sai trái, ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần…

+ Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh.

+ Tổ chức chăm lo và giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tương trợ nhau trong cuộc sống. Bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh; kiến nghị với Đảng với Nhà nước trong xây dựng và thực hiện những chính sách đối với Cựu chiến binh, chính sách hậu phương quân đội. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, của địa phương.

+ Góp phần tích cực vào việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiếp bước các thế hệ đi trước làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vào việc tập hợp, bồi dưỡng, động viên phát huy vai trò tích cực của Cựu quân nhân ở cơ sở.