GIỚI THIỆU

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN

 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện:

+ Chánh Văn phòng: Trang Thanh Huy

+ Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Phú Lộc

+ Phó Chánh Văn phòng: Phạm Thị Hồng Thanh

- Liên hệ: Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Phú: số điện thoại: 02963.688.314, email: chauphu@angiang.gov.vn.

- Chức năng và nhiệm vụ:

+ Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND và thực hiện một số công việc do Chủ tịch HĐND giao.

+ Tổ chức các hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính huyện; giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức điều hành hoạt động  của các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND cấp xã – thị trấn để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND huyện; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch

- Lãnh đạo:

+ Trưởng phòng:  Phạm Minh Xuân

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Huy Cường

+ Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Hữu Hiếu

- Liên hệ: 02963.688.387 (ptckh.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Lãnh đạo:

+ Trưởng phòng: Huỳnh Văn Tính

+ Phó Trưởng phòng: Huỳnh Tấn Hưng

+ Phó Trưởng phòng: Huỳnh Văn Hiếu

- Liên hệ: 02963.689.927 (pnnptnt.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn huyện.

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Lãnh đạo:

+ Trưởng phòng: Phạm Thanh Lợi

+ Phó Trưởng phòng: Lê Trà Bảo Khương 

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Cao Trí

- Liên hệ: 02963.688 855 (pcongthuong.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Huỳnh Thị Hải Đường

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thiện Tài

- Liên hệ: 02963.688.348 (ptnmt.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc và bản đồ.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Lãnh đạo:

+ Trưởng phòng: Huỳnh An Khước

+ Phó Trưởng phòng: Quách Văn Nhàn

+ Phó Trưởng phòng: Huỳnh Thị Lệ Thu

- Liên hệ: 02963.688.327 (pgddt.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em, quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

7. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

- Lãnh đạo:

+ Trưởng phòng: Nguyễn Phùng Anh Vũ

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trần Trung Sơn

+ Phó Trưởng phòng: Lê Trung Thành

- Liên hệ: 0296.3687.051 (pldtbxh.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

8. Phòng Tư pháp

- Lãnh đạo:

+ Trưởng phòng: Trần Thanh Tâm

+ Phó Trưởng phòng: Bùi Thiện Phúc

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Sử

- Liên hệ: 02963.688.782 (ptuphap.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

9. Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo:

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thành Niệm

+ Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Bảo Yên

- Liên hệ 02963.688.121 (pnoivu.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý biên chế của Ủy ban nhân dân huyện; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua - khen thưởng, tôn giáo.

10. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Lãnh đạo:

+ Trưởng phòng: Lâm Thị Hồng Cẩm

+ Phó Trưởng phòng: Lê Duy Linh

+ Phó Trưởng phòng: Đinh Băng Đình

- Liên hệ: 02963.688.270 (mail: pvhtt.chauphu@angiang.gov.vn)

        - Chức năng và nhiệm vụ: Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính, chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản. Phòng Văn hóa và Thông tin chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

11. Thanh tra huyện

- Lãnh đạo:

+ Chánh Thanh tra: Phạm Văn Cường

+ Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Hồng Thắm

+ Phó Chánh Thanh tra: Trần Minh Phương

- Liên hệ: 02963.688.383 (mail: thanhtra.chauphu@angiang.gov.vn)

        - Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu bại tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.