GIỚI THIỆU

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU PHÚ

Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân huyện, thực hiện quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú do Hội đồng nhân dân huyện bầu gồm có Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 11 Thành viên UBND hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

THÀNH VIÊN UBND HUYỆN GỒM CÁC ÔNG/BÀ:

1. Ông Trần Trọng Toàn, Trưởng Công an huyện

2. Ông Huỳnh Hoàng Sơn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

3. Ông Phạm Văn Cường, Chánh Thanh tra huyện

4. Ông Nguyễn Thành Niệm, Trưởng Phòng Nội vụ huyện

5. Ông Trang Thanh Huy, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

6. Ông Nguyễn Phùng Anh Vũ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Ông Phạm Minh Xuân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

8. Ông Phạm Thanh Lợi, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

9. Ông Huỳnh An Khước, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

10. Ông Huỳnh Văn Tính, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11.Lâm Thị Hồng Cẩm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

12. Bà Huỳnh Thị Hải Đường, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường