GIỚI THIỆU

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU PHÚ

Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân huyện, thực hiện quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú do Hội đồng nhân dân huyện bầu gồm có Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 11 Thành viên UBND hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

THÀNH VIÊN UBND HUYỆN GỒM CÁC ÔNG/BÀ:

1. Ông Lê Phú Thạnh, Trưởng Công an huyện

2. Ông Huỳnh Hoàng Sơn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

3. Ông Nguyễn Duy Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện

4. Ông Nguyễn Nghi Em, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện

5. Bùi Thị Ngọc Lê, Chánh Văn phòng  Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú

6. Ông Nguyễn Thành Niệm, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Ông Phạm Minh Xuân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

8. Ông Lê Quốc Phong, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

9. Ông Huỳnh An Khước, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

10. Ông Phan Văn Vấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11.Lê Thị Mỹ Tiên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

12. Ông Phạm Quốc Tuấn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

13. Ông Lê Văn Nhân, Trưởng phòng Y tế.