29 - Lĩnh vực Đường bộ

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu;

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu lập phiếu nhận và chuyển hồ sơ xin phép về Phòng Quản lý đô thị.

- Bước 3. Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu xem xét, quyết định;

- Bước 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu thông báo gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố, trên địa bàn mình quản lý. Trường hợp không giải quyết việc gia hạn giấy phép thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối.

- Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu gửi giấy phép cho tổ chức, cá nhân xin gia hạn.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng (không kèm bản vẽ) ;

(2) Giấy phép đã cấp (bản chính).

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gia hạn giấy phép

i) Phí, lệ phí: Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng (theo Phụ lục 4 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 Trước thời điểm hết hạn của giấy phép 15 ngày, các tổ chức, cá nhân phải làm thủ tục xin gia hạn giấy phép. Thời gian gia hạn của giấy phép bằng với thời gian cấp phép sử dụng trước đó và chỉ gia hạn một lần. Sau thời gian gia hạn này, tổ chức, cá nhân tiếp tục có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố thì phải tiến hành xin cấp phép mới.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý đường đô thị.

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn Thành phố Long Xuyên và Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang.

- Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/20116 của UBND tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về