19 - Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

a) Trình tự thực hiện

- Đối tượng học bổ túc THCS muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường.

- Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.

c) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin chuyển trường.

- Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến.

d) Số lượng hồ sơ: Không quy định.

đ) Thời hạn giải quyết: Không quy định.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Trung tâm giáo dục thường xuyên.

g) Đối tượng thực hiện TTHC:  Cá nhân                                                             

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

i) Phí, lệ phí: Không 

k) Kết quả của TTHC:  Quyết định hành chính               

l) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC

          - Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

          - Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về