27 - Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện:

+ Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả.

+ Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

- Bước 3:  Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Soạn thảo giấy phép.

- Bước 4: UBND cấp huyện thực hiện các công việc sau trong thời gian 03 ngày làm việc:

+ Ký giấy phép.

+ Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận giấy phép xây dựng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

c) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển, kích thước loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị.

- Sơ đồ, vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển;

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh (Phụ lục II- Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014).

i) Lệ phí: Không có.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (Phụ lục I- Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Cây xanh đã chết, đã đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm;

- Cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không bảo đảm an toàn;

- Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

         - Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về