08 - Lĩnh vực Môi trường

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  của UBND cấp huyện). Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  của UBND cấp huyện ghi phiếu hẹn trả kết quả nếu hồ sơ hoàn chỉnh.

Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo cấu trúc, nội dung, số lượng quy định, không tiếp nhận và hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  của UBND cấp huyện chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời gian một (01) ngày.

- Bước 3: Chuyên viên thẩm định hồ sơ của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xem xét hồ sơ, tham mưu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện trình UBND cấp huyện (hoặc Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nếu được ủy quyền) cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc thông báo không xác nhận (nêu rõ lí do), trong thời gian chín (09) ngày và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  của UBND cấp huyện.

- Bước 4: Sau khi có kết quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  của UBND cấp huyện thông báo ngay cho Chủ dự án mang biên nhận hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  của UBND cấp huyện để nhận kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.

c) Thành phần hồ sơ:

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với cấu trúc và nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT (kèm phụ lục);

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

d) Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.

e) Thời hạn giải quyết: mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.

h) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

i) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

k) Phí, lệ phí: Không.

l) Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường (theo Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục 4 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ và Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về