31 - Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng

          a) Trình tự thực hiện:

          - Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh mức khen đối tượng nhân dân tham gia kháng chiến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn và chuyển về Phòng Nội vụ.

          - Bước 2: Phòng Nội vụ cấp huyện:

          + Tổ chức cuộc họp thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện;

          + Thông báo kết quả họp xét của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện;

          + Trình UBND huyện đề nghị UBND tỉnh xem xét đề nghị các hình thức điều chỉnh mức khen.

          - Bước 3: Phòng Nội vụ cấp huyện nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ.

          - Bước 4: Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định khen thưởng, cơ quan thẩm định thông báo cho đơn vị trình khen thưởng biết.

          Tập thể, cá nhân không đủ tiêu chuẩn khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày cấp có thẩm quyền khen thưởng thông báo) cơ quan thẩm định phải thông báo cho đơn vị trình khen biết. Nếu hồ sơ không đúng tuyến trình, cơ quan thẩm định thông báo và trả hồ sơ cho đơn vị trình khen thưởng.

          b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

          c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          (1) Đơn xin điều chỉnh mức khen thưởng;

          (2) Bản khai thành tích;

          (3) Giấy xác nhận thành tích của cán bộ hoặc tổ chức cách mạng lúc đó đã được gia đình giúp đỡ (mỗi cán bộ xác nhận 2 bản, nếu là bản photocopy thì phải được công chứng của cấp thẩm quyền);

          (4) Biên bản của Hội đồng xét duyệt khen thưởng xã, phường, thị trấn;

          (5) Tờ trình đề nghị điều chỉnh mức khen thưởng của UBND xã, phường, thị trấn;

          (6) Tờ trình đề nghị điều chỉnh mức khen thưởng của UBND huyện, thị xã;

          (7) Bản sao Giấy chứng nhận hoặc Quyết định đã được khen thưởng.

          d) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

          đ) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian chờ quyết định của cơ quan nhà nước ở Trung ương).

          e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

          g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh An Giang, Phòng Nội vụ cấp huyện.

          h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. Bằng.  Huân, huy chương.

          i) Phí, lệ phí: Không.

          k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị điều chỉnh mức khen thưởng thành tích kháng chiến theo mẫu

          l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

          m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

          - Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

          - Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang.

          - Nghị định số 47/NQ. HĐNN7 ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Nhà nước.

          - Công văn số 109/VHC ngày 17 tháng 5 năm 1982 của Viện Huân chương Hướng dẫn khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ.

          - Công văn số 318/HC ngày 16 tháng 10 năm 1982 của Viện Huân chương (nay là Ban TĐKT Trung ương) hướng dẫn việc thực hiện các chính sách khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp.

          - Công văn số 106/VHC ngày 05 tháng 6 năm 1984 của Viện Huân chương (nay là Ban TĐKT Trung ương) hướng dẫn khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước.


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về