28 - Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị

 a) Trình tự thực hiện:

 - Bước 1: Trước khi làm thủ tục xin cấp giấy giấy phép thi công bảo đảm an tòan giao thông, cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ xin ý kiến chấp thuận vị trí công trình tại Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện.

- Bước 2: Cán bộ Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện đi khảo sát thực tế.

 - Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận vị trí công trình.

- Bước 4: Sau khi Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện có văn bản chấp thuận vị trí công trình, cá nhân tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ tại Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện.

 - Bước 5: Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy phép.

- Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Hồ sơ thỏa thuận vị trí công trình:

(2) Văn bản đề nghị.

(3) Sơ đồ tuyến. Những dự án đầu tư có nhiều vị trí công trình giao, cắt phạm vi đất dành cho đường bộ gửi kèm bình đồ tổng thể.

(4) Hồ sơ cấp giấy phép thi công đảm bảo an tòan giao thông.

(5) Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi báo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (theo mẫu); kèm theo phương án thi công đảm bảo an tòan giao thông, thời gian thi công; Bản cam kết tự di chuyển công trình khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường.

(6) Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

(7) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (05 ngày làm việc đối với thỏa thuận vị trí công trình, 15 ngày làm việc đối với cấp giấy phép thi công đảm bảo an toàn giao thông).

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân, Tổ chức.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

i) Phí, lệ phí: Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo mẫu phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ  quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

          - Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về