21 - Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

          a) Trình tự thực hiện:

          - Bước 1:

+ Đối với trường hợp Cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập; Cơ sở không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật và có kiến nghị của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương và trường hợp khác theo quy định của pháp luật: Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương phối hợp với cơ sở có văn bản đề nghị giải thể gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

+ Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở có đơn đề nghị giải thể: tổ chức cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ giải thể cơ sở theo quy định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

          - Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải có quyết định giải thể. Trường hợp không đồng ý việc giải thể thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Cơ sở trợ giúp xã hội không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải thể của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

          b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

          - Đơn đề nghị giải thể cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở, trong đó có nêu rõ lý do đề nghị giải thể theo Mẫu số 04b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.

          - Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý.

          - Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể.

          - Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

          - Kiến nghị giải thể cơ sở của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

          * Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

          d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở trợ giúp xã hội; tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở; cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương.  

          e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể cơ sở.

          h) Lệ phí: Không.

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị giải thể (Mẫu số 04b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở bị giải thể trong các trường hợp sau:

          - Cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập.

          - Cơ sở không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật và có kiến nghị của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương.

          - Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở có đơn đề nghị giải thể.

          - Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

          l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

          + Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về