11 - Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

- Bước 2: Khi nhận đầy được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trao giấy biên nhận và chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh và lưu vào hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh để theo dõi. Chuyển Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để cung cấp cho hộ kinh doanh.

b) Cách thức thực hiện: Hộ kinh doanh trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.

c) Thành phần hồ sơ:

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

i) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh  (Phụ lục III-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về