23 - Lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Quan hệ Lao động

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP và gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

+ Bước 3: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

g) Phí, lệ phí: Không có

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

i) Yêu cầu, điều kiện: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

k) Căn cứ pháp lý:

+ Bộ luật Lao động năm 2012;

          + Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

          + Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về