19 - Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

a) Trình tự thực hiện

- Đối tượng học bổ túc THCS muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường.

- Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

b) Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.

c) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin chuyển trường.

- Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến.

d) Số lượng hồ sơ: Không quy định.

đ) Thời hạn giải quyết: Không quy định.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Trung tâm giáo dục thường xuyên.

g) Đối tượng thực hiện TTHC:  Cá nhân                                                             

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

i) Phí, lệ phí: Không 

k) Kết quả của TTHC:  Quyết định hành chính               

l) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC

          - Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

          - Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về