23 - Lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Quan hệ Lao động

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chuyển hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

+ Bước 4: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động (01 bản chính).

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết tranh chấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

g) Phí, lệ phí: Không có

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

k) Yêu cầu, điều kiện: Tranh chấp lao động về quyền

l) Căn cứ pháp lý:

          + Bộ luật Lao động năm 2012.

 

 

 


Nội dung thủ tục:Tải về