01 - Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trước khi chuẩn bị đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, Chủ đầu tư nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính Hồ sơ đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một trong các cách sau:

Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, công văn hành chính).

Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện:

Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Thương nhân, ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả và và chuyển hồ sơ của thương nhân đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng để thẩm định hồ sơ. Trường hợp Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Chủ đầu tư đề nghị bổ sung hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

+ Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp các Phòng, ban chuyên môn và địa phương liên quan thẩm định Hồ sơ, khảo sát thực tế để xem xét sự phù hợp của địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu so với quy hoạch được duyệt, lập Biên bản thẩm định;

+ Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng có Tờ trình, kèm Biên bản thẩm định, trình UBND cấp huyện có văn bản xác nhận về sự phù hợp quy hoạch của địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

- Bước 4: UBND cấp huyện:

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng về việc xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch được duyệt, UBND cấp huyện có văn bản xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch được duyệt. Trường hợp địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu không phù hợp quy hoạch được duyệt, UBND cấp huyện cũng có văn bản trả lời, nêu rõ lý do

- Bước 5: Thương nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

c) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch được duyệt (Phụ lục 01);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng minh nhân dân của chủ đầu tư;

- Bản sao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất của chủ đầu tư;

- Bản vẽ tổng mặt bằng mô tả vị trí chuẩn bị đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu có thể hiện diện tích đất, chiều dài tiếp giáp mặt đường, khoảng cách đến cửa hàng xăng dầu liền kề, khoảng cách đến các giao lộ, cầu, công trình công cộng,... (có ghi rõ kích thước để minh họa)

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

đ) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã) chủ trì, phối hợp các Phòng, ban chuyên môn và địa phương liên quan.

h) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận địa điểm đầu tư.

k) Phí, lệ phí: Chưa quy định thu

l) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch (theo mẫu tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND).

m) Yêu cầu, điều kiện:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật hoặc Giấy chứng minh nhân dân của chủ đầu tư;

- Có địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu cố định, địa chỉ rõ ràng, thiết kế xây dựng cửa hàng xăng dầu đảm bảo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu (QCVN 01:2013/BCT), đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và thực hiện các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định hiện hành;

n) Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.

- Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định về thủ tục xác nhận phù hợp; đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG tỉnh An Giang.

        - Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về