02 - Lĩnh vực Dầu khí mỏ hóa lỏng

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một trong các cách sau:

Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, công văn hành chính).

Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện:

Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Thương nhân, ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả và và chuyển hồ sơ của thương nhân đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng để thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thông báo bằng văn bản để thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

Thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP, trên cơ sở hồ sơ nhận được và các quy định pháp luật hiện hành. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của thương nhân là cơ sở để Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu UBND cấp huyện quyết định chấp thuận việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. Trường hợp từ chối cấp, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu UBND cấp huyện có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do.

- Bước 4: Thương nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.

          c) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo mẫu;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG của thương nhân cung cấp LPG chai; (Trường hợp thương nhân cung cấp LPG chai chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải bổ sung bản sao hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG)

Trường hợp thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG;

- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, an toàn kỹ thuật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

- Bản sao công văn chấp thuận địa điểm đầu tư phát triển cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp Quy hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt do Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ký;

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ;

đ) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

k) Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định:

+ Đối với doanh nghiệp: tại Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; địa bàn khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với hộ kinh doanh: Thành phố, thị xã: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; địa bàn khác: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Lệ phí cấp giấy: chưa quy định thu.

l) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT).

m) Yêu cầu, điều kiện:

- Là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối;

- Đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo về phòng cháy và chữa cháy, an toàn kỹ thuật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo quy định hiện hành;

- Cửa hàng bán LPG chai phải được phát triển theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng cửa hàng kinh doanh LPG chai theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định hiện hành;

n) Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

          - Quyết định số 81/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh An Giang.

          - Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về