21 - Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

          a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động. Trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

          b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ

          * Thành phần hồ sơ:

          - Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép.

          - Giấy phép hoạt động.

          - Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động.

          * Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

          d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

          Cơ sở có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.

          e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động được cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung.

          h) Lệ phí: Không.

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          - Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động, cơ sở phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép. Trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động.

          - Khi giấy phép hoạt động bị mất, bị hư hỏng thì cơ sở phải đề nghị cấp lại giấy phép.

          l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

          + Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về