10 - Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại - Giải quyết tố cáo - Tiếp Công dân - Xử lý đơn

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý (và không khởi kiện đến Tòa án nhân dân) thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. Trong trường hợp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện  và nếu được phân công thì thanh tra cấp huyện là nơi nhận đơn.

- Bước 2: Sau khi đã kiểm tra, nếu đủ điều kiện thụ lý thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai sẽ ra thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại.

- Bước 3: Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần hai cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. Ủy ban nhân dân cấp xã công bố và niêm yết công khai quyết định theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.

c) Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn khiếu nại hoặc văn bản ghi lại việc khiếu nại.

(2) Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu có liên quan.

(3) Các tài liệu đính kèm phải được cán bộ tiếp nhận đơn đối chiếu bản chính và ký xác nhận là “đã xem bản chính”.

(4) Trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung thì thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Luật Khiếu nại. Việc cử người đại diện và văn bản cử người đại diện thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 và Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

d) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày ra thông báo về việc thụ lý giải quyết.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân, Tổ chức.

g) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND huyện

h) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

k) Phí, lệ phí: Không.

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 Đơn khiếu nại phải được gửi trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý (và không khởi kiện đến Tòa án nhân dân).

 Khiếu nại phải không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại.

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 có hiệu lực 01 tháng 7 năm 2012.

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Khiếu nại.

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

- Thông tư 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành.

          - Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công thụ lý đơn khiếu nại.


Nội dung thủ tục:Tải về