11 - Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Khi thay đổi nội dung kinh doanh đã đăng ký, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ kinh doanh gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.

- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trao giấy biên nhận và chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ từ quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương khác đến huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang:

+ Hộ kinh doanh gửi Thông báo về việc chuyển địa chỉ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện của tỉnh An Giang nơi dự định đặt địa chỉ mới. Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện của tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

- Bước 3: Hộ kinh doanh nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc đăng ký trả kết quả qua dịch vụ bưu chính (nếu có nhu cầu).

b) Cách thức thực hiện: Chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua dịch vụ bưu chính) đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

c)  Thành phần hồ sơ: bao gồm:

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ từ quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương khác đến huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang thì thời hạn  05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

i) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): 100.000 đồng/lần (Thông tư số 176/2012/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-3, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về